ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาพุทธในทิเบต

     ทิเบตคือดินแดนแห่งศาสนา ในยุคดั้งเดิม ลัทธิบอนมีบทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวทิเบต ในยุคต่อมาพระพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชาวทิเบต ทำให้มีสีสันแห่งศาสนาหลากหลายยิ่งขึ้น แนวคิดพื้นฐานวัฒนธรรมทิเบตมีว่า “ชีวิตคือศาสนา ศาสนาคือชีวิต” แนวคิดแบบนี้ทำให้วิถีชีวิตของชาวทิเบตเรียบง่าย ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย แม้ธรรมชาติจะโหดร้ายรุนแรง แต่ด้วยจิตใจที่กล้าแกร่ง ทำให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีสุข

ทิเบตมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,610,000 คน (หลักฐานบางแห่งบอกว่ามี 2,400,000 คน) เป็นชาวทิเบตประมาณ 92.2 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือประมาณ 7.8 เปอร์เซ็นต์เป็นชนกลุ่มต่างๆ ทิเบตรับพระพุทธศาสนาจากอินเดียและจีน เรียกว่า พระพุทธศาสนาตันตรยานหรือมหายานแบบทิเบตนั่นเอง

พระพุทธศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน เป็นพระพุทธศาสนาแบบตันตระ มีนิกายหลัก 4 นิกายคือ

1. นิกายเนียงม่า (นิกายแดง)
2. นิกายเกลุก (นิกายเหลือง)
3. นิกายการ์จู (นิกายขาว)
4. นิกายศากยะ นิกายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ นิกายเกลุก (นิกายเหลือง)

พระพุทธศาสนาในทิเบตที่นับถือในปัจจุบันคือ พุทธตันตระ แม้จะมีหลากหลายนิกาย แต่หลักปริยัติและปฏิบัติโดยภาพรวมใช้หลักการเดียวกัน การปฏิบัติโยคะ การสาธยายมันตระ การปฏิบัติโดยเน้นหลักปรัชญาและกรุณาเป็นสำคัญ ปรากฏให้เห็นในทุกนิกาย

หลักธรรมสำคัญคือ ปรัชญาและกรุณา ชาวทิเบตต้องสวดมนต์ได้ มันตระแห่งปรัชญา คือ โอม อา หูม วัชระ คุรุ สิทธิ หูม มันตระแห่งกรุณา คือ โอม มณี ปัทเท หูม พุทธศาสนิกทิเบตกราบอัฏฐางคประดิษฐ์ มีลูกประคำ 108 ลูก ประจำเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการสวดมนต์กำหนดวาระจิต ทุกคนให้ความสำคัญแก่การสวดมนต์ ถ้าสวดได้ถึง 600,000 จบ จะทำให้บรรลุนิพพาน

แหล่งข้อมูล :

พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์. อารายธรรมพุทธศาสนาในทิเบต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2547

พิธีกรรมและเทศกาลของศาสนาพุทธในทิเบต
พุทธศาสนสถานสำคัญในทิเบต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ