ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม

ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่ (Structural – Functional Theory)
ทฤษฎีการขัดแย้ง (Conflict Theory)
ทฤษฎีปริวรรตนิยม (Exchange Theory)
ทฤษฎีการกระทำระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism)
ทฤษฎีปรากฎการณ์นิยม (Phenomenology)
สังคมวิทยากับการศึกษา (Sociology of Education)

ทฤษฎีปริวรรตนิยม
(Exchange Theory)

สังกัปและฐานคติอรรถประโยชน์นิยมที่สำคัญ

1. มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผล

- ถือได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือ
- มนุษย์จะพยายามแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุให้มากที่สุด จากการแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นในตลาด ซึ่งมีลักษณะแข่งขันและเสรี

2. มนุษย์ในฐานที่เป็นหน่วยที่มีเหตุผล ในตลาดเสรีจะพยายามหาข่าวสารที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อให้สามารถรู้ทางเลือกไปสู่จุดหมายทั้งหมดและเพื่อจะได้สามารถคัดเลือกแนวทางได้กำไรหรือประโยชน์มากที่สุด

3. หลักการพิจารณาอย่างมีเหตุผล คือ

  • รู้ Costs ในการปฏิบัติตามทางเลือกต่างๆ (Alternatives)
  • รู้ผลประโยชน์ทางวัตถุที่พึงได้จากทางเลือกต่างๆเหล่านั้นหลังจากหัวส่วนที่เป็น Costs ออกไปแล้ว
  • คัดเลือกเอาทางเลือกที่ให้ประโยชน์หรือกำไรมากที่สุด

นักสังคมวิทยา นับตั้งแต่ต้นกำเนิดของสังคมวิทยา (โดยเฉพาะ Herbert Spencer) ได้พยายามที่จะปรับปรุงแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมมาใช้วิชานี้ Comte และ Durkheim ได้พยายามเสนอแนวทางเลือกให้กับความคิดอรรถประโยชน์นิยมของ Spencer

สำหรับนักสังคมวิทยายุคใหม่ก็มี Talcot Parsons ได้พยายามปรับปรุงหลักการอรรถประโยชน์นิยมข้างต้น แล้วนำมาใช้ในทฤษฎีของเขา นักทฤษฎีปริวรรตสมัยทั้งหลายต่างก็ได้พยายามปรับปรุง ต่อเติมเสริมแต่งทฤษฎีนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปรับปรุงเหล่านี้ทำให้เป็นที่ยอมรับกันว่า หลักการอรรถประโยชน์นิยมใหม่นี้มีความถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น นักทฤษฎีปริวรรตสมัยใหม่ก็สามารถสร้างฐานคติให้กับอรรถประโยชน์นิยม โดยอาศัยหลักการที่แก้ไขแล้วดังนี้

  1. มนุษย์มิได้แสวงหาประโยชน์มากที่สุด มนุษย์ก็ได้พยายามที่จะหาประโยชน์บางส่วนจากการติดต่อสัมพันธ์กันเสมอ
  2. มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้มีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ แต่เขาก็ได้พยายามคิดหน้าคิดหลังเกี่ยวกับทุน และกำไรจากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน
  3. มนุษย์จะไม่มีข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ แต่มนุษย์ก็พอทราบทางเลือกอื่นบางแนวทาง ซึ่งก็ทำให้เขาสามารถประมาณทุนและกำไรของทางเลือกนั้นๆได้
  4. มนุษย์จะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลภายนอก แต่มนุษย์ก็พยายามแข่งขันกันเองในการแสวงหาประโยชน์ในขณะมีความสัมพันธ์
  5. แม่การปริวรรตทางเศรษฐกิจ (วัตถุ) จะมีอยู่ในทุกสังคม แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการปริวรรตทั่วไปของบุคคลต่างๆในสภาพสังคม
  6. ในขณะที่แลกเปลี่ยนในท้องตลาด มีเป้าหมายทางวัตถุ แต่มนุษย์มีการแลกเปลี่ยนอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นวัตถุกันด้วย เช่น ทางจิตใจ (Sentiments) และทางบริการต่างๆ

สังกัปและฐานคติอรรถประโยชน์นิยมที่สำคัญ
ทฤษฎีปริวรรตนิยมในมานุษยวิทยา
ทฤษฎีปริวรรตนิยมในจิตวิทยาพฤติกรรมย์
ประเภทของทฤษฎีปริวรรตนิยม
ทฤษฎีปริวรรตนิยมของโฮมันส์ (Homans)
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนรวมหมู่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย