ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม

ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่ (Structural – Functional Theory)
ทฤษฎีการขัดแย้ง (Conflict Theory)
ทฤษฎีปริวรรตนิยม (Exchange Theory)
ทฤษฎีการกระทำระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism)
ทฤษฎีปรากฎการณ์นิยม (Phenomenology)
สังคมวิทยากับการศึกษา (Sociology of Education)

สังคมวิทยากับการศึกษา

(Sociology of Education)

Francis J. Brown ให้ความหมายว่า สังคมวิทยาการศึกษา หมายถึง การศึกษาเรื่องของการกระทำระหว่างปัจเจกชนกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ บุคคลอื่นๆกลุ่มสังคมต่างๆและแบบแผนพฤติกรรมในสังคม สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการประมวลเอาทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมวิทยาและการศึกษาเข้ามด้วยกันเป็นวิชาใหม่ โดยนำหลักการทางสังคมวิทยาไปปรับใช้กับกระบวนการทุกอย่างของการศึกษา เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม ระเบียบ วิธีการเรียน การสอน และการวัดผล ประเมินผล

A.H. Halsey ให้ความหมายว่า สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการประยุกต์หลังการทางสังคมวิทยาเข้าด้วยกับการศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับการบริบททางสังคม มีการวิเคราะห์กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสังคมภายนอก และนำเอาหลักการทางสังคมวิทยาไปปรับใช้กับกระบวนการทุกอย่างของการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษา

สังคมวิทยาการศึกษา เริ่มขึ้นในสังคมตะวันตก Robert James Parelius และ Ann Parker Parelius (1987 : 1-2) สรุปความเป็นมาของสังคมวิทยาการศึกษาในสหรัฐอเมริกาว่า การศึกษาในแง่ของสังคมวิทยาเริ่มเป็นที่สนใจของนักสังคมวิทยาและนักการศึกษาเมื่อปลายคริสศตวรรษที่ 19 และต้นคริสศตวรรษที่ 20 โดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่เห็นว่าสติปัญญาสามารถทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่มีคุณค่า ผู้นำทางสังคมวิทยาในช่วงนี้ ได้แก่ Lester Ward และ Albion Small ส่วนผู้นำทางการศึกษา ได้แก่ William James และ John Dewey เป็นต้น เชื่อว่าโรงเรียนสามารถช่วยให้เกิดความสมบูรณ์แบบได้โดยการพัฒนาสติปัญญา และการกระตุ้นให้นักเรียนเสียสละ อุทิศตนเพื่อปฏิรูปสังคม

ในระยะต่อมาความร่วมมือระหว่างนักสังคมวิทยากับนักการศึกษาเริ่มน้อยลง เนื่องจากได้รับอิทธิพลการเน้นรูปแบบเป้าหมายของนักวิชาการว่าอยู่ที่การทุ่มเทให้กับทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empiricak Research) จากมหาวิทยาลัยเยอรมัน

แนวคิดเกี่ยวกับสังคมวิทยาการศึกษา

 1. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นวิถีทางไปสู่ความก้าวหน้าทางสังคม
 2. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นพื้นฐานสำหรับการเลือกวัตถุประสงค์ของการศึกษา
 3. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นสังคมวิทยาการประยุกต์
 4. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการวิเคราะห์กระบวนการการขัดเกลาทางสังคม
 5. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
 6. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการวิเคราะห์หน้าที่ของการศึกษาในสังคม
 7. สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการวิเคราะห์การปะทะสังสรรค์ทางสังคมภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ความแตกต่างระหว่าง Educational Sociology กับ Sociology Education

Educational Sociology เป็นการนำหลักการและข้อค้นพบต่างๆทางสังคมวิทยาไปประยุกต์ใช้กับการบริหารและสถาบันทางการศึกษา (Sociology Education เป็นการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องในสถาบะนการศึกษา เน้นความสำคัญทางการศึกษามาวิจัย การวิเคราะห์ทางสังคมในสถาบันการศึกษา สาขานี้พัฒนาและแยกตัวมาจาก Educational Sociology)

ขอบข่ายของวิชาสังคมวิทยาการศึกษา

จากเกณฑ์ 3 ประการ ของ Brookover ได้เสนอขอบข่ายของการศึกษาวิจัยทางสังคมวิทยาการศึกษา ไว้ 4 ประการ คือ

1. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบสังคมอื่นๆ

 • การศึกษากับวัฒนธรรม
 • ระบบการศึกษากับกระบวนการแห่งการควบคุมสังคมและระบบอำนาจ
 • หน้าที่การศึกษาต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหรือในการรักษาสถานะภาพเดิม (StATUS QUO)
 • การศึกษากับระบบชนชั้นทางสังคมหรือระบบสถานภาพทางสังคม
 • หน้าที่การศึกษาต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มวัฒนธรรมและกลุ่มอื่นๆ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างภายในโรงเรียน โครงสร้างสังคมภายในโรงเรียนแบบกระสวนวัฒนธรรมในระบบสังคมในโรงเรียน

 • ลักษณะวัฒนธรรมภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
 • แบบกระสวนแห่งการปะทะสังสรรค์ทางสังคม หรือ โครงสร้างของสังคมโรงเรียน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับตำแหน่ง อำนาจของผู้นำกลุ่มต่างๆในโรงเรียน

3. ผลกระทบของโรงเรียนที่มีผลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลที่อยู่ในโรงเรียนหรือจิตวิทยาสังคมของกระบวนการศึกษา

 • บทบาททางสังคมของครูอาจารย์
 • ลักษณะบุคลิกภาพของครูอาจารย์
 • บุคลิกภาพของครูอาจารย์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน
 • หน้าที่ของโรงเรียนในกระบวนการขัดเกลานักเรียน

4. โรงเรียนกับชุมชน

 • ผลกระทบของชุมชนที่มีต่อการจัดระเบียบหรือองค์การของโรงเรียน
 • การจัดกระบวนการศึกษานอกโรงเรียน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทางหน้าที่การศึกษา
 • การจัดระเบียบหรือ องค์การในโรงเรียนให้สัมพันธ์ กับองค์ประกอบ ทางประชากรศึกษาและนิเทศวิทยา (Demographic and ecological factors)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย