เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้าวโพด

การปราบวัชพืชข้าวโพด

การปราบวัชพืชในแปลงข้าวโพดทำได้หลายวิธี ได้แก่

1. การใช้แรงงานควรจะทำการดายหญ้าเมื่อข้าวโพดมีอายุประมาณ 20 วัน หลังงอก ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดถ้าจะมีการดายหญ้าเพียงครั้งเดียว การปราบวัชพืชในไร่ข้าวโพดของกสิกรส่วนมาก กระทำโดยการใช้แรงคนและสัตว์

2. การใช้สารเคมีนั้นมีสารเคมีหลายชนิดด้วยกันที่สามารถใช้ปราบวัชพืชในแปลงข้าวโพดได้ แต่ละชนิดมีลักษณะการใช้ คุณสมบัติในการปราบวัชพืชและผลตกค้างแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนใช้ควรอ่านคำแนะนำให้ละเอียด การเลือกใช้สารเคมีชนิดใดขึ้นอยู่กับชนิดของวัชพืชที่ขึ้นในไร่ข้าวโพดและชนิดของพืชที่จะปลูกในฤดูถัดไป รวมทั้งราคาของสารเคมี

ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ในแปลงข้าวโพดได้ เช่น

แอทราซีนชนิดผง 80 เปอร์เซ็นต์ ควรใช้ในอัตรา 200-600 กรัมต่อไร่ ส่วนอะลาคลอร์ชนิดน้ำ 4 ปอนด์ต่อแกลลอน ควรใช้ในอัตรา 500-1,000 ซี.ซี. ต่อไร่ ซิมาซินชนิดผง 80 เปอร์เซ็นต์ ใช้ในอัตรา 200-300 กรัมต่อไร่

แอทราซีน นับว่าคุมวัชพืชได้ดีทั้งพวกใบกว้างและใบแคบ แต่มีข้อเสียคือ จะเป็นพิษต่อพืชใบกว้างทั่ว ๆ ไป เช่น ผัก พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น ดังนั้นถ้าปลูกถั่วตามข้าวโพดในฤดูถัดไป ไม่ควรฉีดสารเคมีแปลงข้าวโพดด้วยแอทราซีน

อะลาคลอร์ ก็นับว่าเป็นสารเคมีที่ดี แต่จะปราบได้ดีเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น ปราบวัชพืชใบกว้างไม่ค่อยได้ผลและยังมีข้อจำกัดในการใช้มากกว่าแอทราซีน กล่าวคือถ้าฉีดสารเคมีนี้ในขณะที่หญ้ามีใบเพียง 1 ใบ สารเคมีชนิดนี้ก็ไม่สามารถจะฆ่าหญ้าได้ นอกจากนั้นอะลาาคลอร์ยังเป็นพิษต่อข้าวฟ่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอัตราสูง ดังนั้นถ้าจะปลูกข้าวฟ่างตามข้าวโพดไม่ควรใช้อะลาคลอร์

การใช้สารเคมีปราบวัชพืชนับว่าใช้ได้ผลดีถ้าปฏิบัติให้ถูก และนอกจากนั้นต้นทุนยังต่ำกว่าการใช้แรงงาน แต่การใช้ยามีข้อควรระวังคือต้องผสมน้ำฉีดขณะที่ดินชื้น ถ้าฉีดขณะดินแห้งและไม่มีฝนตกหลังจากฉีดเป็นเวลานานพอควร จะทำให้ไม่ได้ผล คือ ฤทธิ์ของสารเคมีเสื่อม

3. การใช้เครื่องมือไถพรวนระหว่างแถวข้าวโพดเมื่อต้นข้าวโพดโตแล้ว ก็เป็นวิธีการปราบวัชพืชอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม

ระยะการเจริญเติบโตและการพัฒนา
พันธุ์ข้าวโพด
ฤดูปลูก
การเตรียมดิน
วิธีการปลูก
การปราบวัชพืช
การใส่ปุ๋ย
โรค
การเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ