เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้าวโพด

การใส่ปุ๋ยข้าวโพด

การปลูกข้าวโพดในประเทศไทย แทบจะไม่มีการใส่ปุ๋ยกันเลย นอกจากนั้นพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ยังขาดการบำรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน นี่ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตข้าวโพดของเราต่ำ เหตุที่ไม่นิยมการใส่ปุ๋ยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน กสิกรยังขาดความรู้ทางด้านนี้ และที่สำคัญที่สุดก็คือราคาปุ๋ยในประเทศไทยค่อข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับท้องที่ที่มีการกระจายของฝนดี การใส่ปุ่ยจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่าการไม่ใส่ปุ่ย

ปุ๋ยที่ให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงที่สุดคือ ปุ๋ยไนโตรเจน ส่วนปุ่ยที่ให้ผลตอบแทนรองลงมาคือ ฟอสฟอรัส ดินของประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ขาดธาตุพอแตสเซียม ดังนั้นปุ๋ยพอแตสเซียมจึงไม่ค่อยจำเป็นนอกจากในดินทราย จึงเห็นว่าถ้าจะใส่ปุ่ยแปลงข้าวโพด ปุ๋ยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส

สูตรปุ๋ยและอัตราที่เหมาะ ในแต่ละท้องถิ่นนั้น ควรขึ้นกับการวิเคราะห์ดิน และระดับผลผลิตที่ต้องการ แต่เพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ ทางราชการแนะนำให้ใช้ปุ๋ย 16-20-0 หรือ 20-20-0 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่แนะนำปุ๋ยสูตรนี้ ก็เพราะว่าเป็นปุ๋ยที่มีขายในท้องตลาดทั่ว ๆ ไป โดยปกติปุ๋ยที่ใช้ในแปลงข้าวโพดควรมีไนโตรเจนสูงกว่าฟอสฟอรัส นอกจากในดินบางแห่งซึ่งขาดฟอสฟอรัส ดินที่เหมาะกับการปลูกข้าวโพดควรมีระดับความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง 5.6-7.5



วิธีการใส่ปุ๋ย ถ้าใส่ขณะปลูกจะสะดวกที่สุด เพื่อลดการเสี่ยงแนะนำว่าควรจะใส่ปุ๋ย (ถ้าจะใส่) หลังจากการดายหญ้า ซึ่งระยะนี้ข้าวโพดโตพอสมควรแล้ว พอคาดคะเนได้ว่าการปลูกข้าวโพดฤดูนี้จะล้มเหลวอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ เช่น ฝนแล้ง และอื่น ๆ นอกจากนั้นการใส่ปุ๋ยหลังจากดายหญ้าทำให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินนั้นถูกนำไปใช้โดยข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ การใส่ปุ๋ยอาจกระทำโดยการแซะดินให้ห่างจากโคนต้นข้าวโพดประมาณหนึ่งคืบ หลังจากใส่ปุ๋ยตามอัตราที่ต้องการแล้วก็ทำการกลบดิน ดินที่ใช้ปลูกข้าวโพด ถ้าได้มีการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน จะทำให้สภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้น

ความต้องการน้ำ

ข้าวโพดก็เหมือนกับพืชไร่ชนิดอื่นโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งถ้าต้องการให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงต้องมีน้ำเพียงพอตลอดอายุของพืช แต่ปริมาณความต้องการน้ำในระยะต่าง ๆ จะไม่เท่ากัน ในระยะแรกของการเจริญเติบโต ข้าวโพดต้องการน้ำไม่มากนัก ความต้องการน้ำค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามอายุและสูงที่สุดในช่วงออกดอก และช่วงระยะต้นของการสร้างเมล็ด หลังจากนั้นการใช้น้ำของต้นข้าวโพดค่อย ๆ ลดลง ถ้าขาดน้ำในระยะออกดอกจะให้ผลผลิตลดลงมาก ดังนั้นต้องเลือกวันปลูกที่เหมาะเพื่อไม่ให้ข้าวโพดเจอแล้งตอนออกดอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนออกดอกตัวเมีย เรื่องการเลือกวันปลูกที่เหมาะอาจทำยากในทางปฏิบัติ แต่ถ้าดูข้อมูลการตกและการกระจายของฝนภายในท้องถิ่นจากหลาย ๆ ปี และคอยติดตามข่าวคราวก็พอจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาปลูกที่เหมาะสมได้ดีขึ้น

ระยะการเจริญเติบโตและการพัฒนา
พันธุ์ข้าวโพด
ฤดูปลูก
การเตรียมดิน
วิธีการปลูก
การปราบวัชพืช
การใส่ปุ๋ย
โรค
การเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย