เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์

มีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ

  1. การรับข้อมูลนำเข้า (INPUT) คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้า เช่น คีย์บอร์ด (Keyboard) และ เมาส์ (Mouse) เป็นต้น
  2. การประมวลผลและคำนวณ (PROCESSING) ทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่งและควบคุมการทำ- งานของอุปกรณ์อื่นๆ ให้ทำงานอย่างราบรื่น
  3. การเก็บข้อมูล (STORING) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ หน่วยเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) และ ดิสก์เก็ต (Diskette) เป็นต้น
  4. นำเสนอผลลัพธ์ (OUTPUT) ทำหน้าที่นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

การทำงานของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
การฝึกการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย