เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ประกอบไปด้วย 3 สิ่งสำคัญ ดังนี้

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์เป็น 4 หน่วย และเชื่อมต่อกันด้วยระบบบัส (Bus) ดังนี้

  1. หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต (Input Unit) ทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เข้าสู่เครื่อง ได้แก่ คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องสแกน เครื่องรูดบัตร Digitizer เป็นต้น
  2. ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) ทำหน้าที่ในการทำงาน ตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม ปัจจุบันซีพียู จะรู้จักกันในนามไมโครโปรเซสเซอร์ (Micro Processor) หรือ Chip
  3. หน่วยเก็บข้อมูล (Storage) ซึ่งสามารถแยกตามหน้าที่ได้เป็น 2 แบบ คือ

    - หน่วยเก็บข้อมูลหลักหรือความจำหลัก ( Primary Storage หรือ Main Memory ) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางทำการประมวลผล และรับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเพื่อส่งออกหน่วยแสดงผลข้อมูลต่อไป ซึ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ RAM ( Random Access Memory ) ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ แต่เมื่อปิดเครื่องข้อมูลใน RAM จะหายไป และ ROM ( Read Only Memory ) จะอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว เมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะไม่หาย

    - หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ( Secondary Storage ) เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล หรือโปรแกรมที่จะป้อนเข้าสู่หน่วยความจำหลักภายในเครื่องก่อนทำการประมวลผลโดยซีพียู รวมทั้งเป็นที่เก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลด้วย ปัจจุบันรู้จักในนามฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) หรือแผ่นฟร็อปปีดิสก์ (Floppy Disk) ซึ่งเมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะยังคงเก็บอยู่
  4. หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต (Output Unit) ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ได้แก่ จอภาพ และเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

2. ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นมาและสั่งการโดยมนุษย์ เพื่อควบคุมให้ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน และได้ผลงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยโปรแกรมหรือชุดคำสั่งจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในซีพียู หลังจากนั้นเครื่องจะทำงานตามโปรแกรมภายใต้การควบคุมของหน่วยควบคุมซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating System Software)

ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การเปิดเครื่องจนกระทั่งปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ การส่งข้อมูลออกทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ การจัดการระบบไฟล์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหรือการเรียกใช้ เป็นต้น ตัวอย่างระบบปฏิบัติการในปัจจุบันได้แก่ Windows 95/98/2000/XP/Vista เป็นต้น

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ ตามระบบงานและความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ, โปรแกรมด้านกราฟิก และโปรแกรมเกมส์ต่างๆ เป็นต้น

3. พีเพิลแวร์ (People ware)

สำหรับการทำงานและการจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน นอกเหนือจากส่วนประกอบที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้ว ส่วนประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการควบคุมและใช้งานส่วนประกอบทั้งสองคือ “พีเพิลแวร์” (People ware) หรือ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ผู้ใช้งาน (End User),นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer), ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

การทำงานของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
การฝึกการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ