เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การฝึกการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์

การใช้เมาส์

เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลือกคำสั่งบนเมนูหรือคลิกปุ่มคำสั่ง และยังใช้เลือกข้อความ รูปภาพ เพื่อให้คำสั่งที่เลือกนั้นมีผล ทำให้ใช้งานสะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าการใช้แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว การทำงานของเมาส์นั้นจะเห็นเป็นรูปลูกศรบนหน้าจอ และเรียกลูกศรนี้ว่า Mouse Pointer (เมาส์พอยเตอร์) โดยจะเลื่อนตามทิศทางและระยะทางที่เราลากไป โดยทั่วไปเมาส์ที่ใช้กันจะมีสองปุ่ม คือปุ่มซ้ายและปุ่มขวา ส่วนใหญ่ปุ่มซ้ายจะเป็นปุ่มทำงานหลัก ส่วนปุ่มขวาจะใช้ในบางโอกาสเท่านั้น (แต่สามารถเปลี่ยนให้ปุ่มขวาเป็นปุ่มทำงานหลักได้โดยเข้าไปแก้ไขที่เมนู Control Panel) รูปแบบการกดปุ่มเมาส์นั้นมีอยู่ 5 แบบดังนี้

คลิก (Click) หมายถึง กด 1 ครั้งแล้วปล่อย ใช้เพื่อเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คลิกขณะที่ลูกศรอยู่บนปุ่มบนจอ คือการ “กด” ที่ปุ่มบนจอนั้น ส่วนการคลิกที่ช่องสำหรับป้อนข้อมูล เป็นการวางตำแหน่งของเคอร์เซอร์ (Cursor) ที่ช่องนั้นๆ

ดับเบิลคลิก (Double Click) หมายถึง การคลิกปุ่มซ้ายติดๆ กันสองครั้งโดยเร็ว การที่จะให้คลิกเร็วหรือติดกันขนาดไหนนั้นสามารถตั้งได้จาก Control Panel เช่นกัน การกดแบบดับเบิลคลิกนั้น จะใช้เพื่อเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้ทำงานต่อตามนั้นเลย เช่น การเลือกให้โปรแกรมทำงาน

ทริเปิลคลิก (Triple Click) หมายถึง การคลิกติดๆ กันสามครั้ง ซึ่งนานๆจะมีทีใช้สักครั้งหนึ่งคลิกแล้วลาก (Drag and Drop) คือ การกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปปล่อยที่อื่น เช่นการย้ายสัญลักษณ์ หรือ ไอคอนจากที่หนึ่งไปวางอีกที่หนึ่ง เมื่อลูกศรอยู่ตรงรูปที่ต้องการย้ายแล้วให้กดปุ่มซ้ายที่เมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ไปตรงที่ต้องการ จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม จะเห็นว่ารูปที่ต้องการย้ายจะปรากฏเป็นเงาและเลื่อนตามตำแหน่งลูกศรตลอด จนกว่าจะปล่อยปุ่มก็จะหยุดตรงนั้น

คลิกขวา (Right Click) คือ การเลื่อนเมาส์ไปยังจุดที่ต้องการแล้วกดปุ่มขวาของเมาส์ จะเป็นการเรียก “เมนูลัด” (Shortcut Menu) ที่มีคำสั่งต่างๆ ปรากฏขึ้นตรงจุดนั้น

การใช้งานแป้นพิมพ์

การจัดกลุ่มแป้นพิมพ์ต่างๆ

แป้นบนแป้นพิมพ์แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มขึ้นกับการทำงาน ดังนี้

1. แป้นตัวพิมพ์ (ตัวเลขและตัวอักษร) แป้นเหล่านี้ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และแป้นสัญลักษณ์ แบบเดียวกับที่พบบนเครื่องพิมพ์ดีดแบบดั้งเดิม

2. แป้นควบคุม แป้นควบคุมต่างๆ นี้ใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับแป้นอื่นเพื่อทำงานบางอย่าง แป้นควบคุมที่ใช้มากที่สุดคือแป้น CTRL แป้น ALT แป้นโลโก้ Windows และแป้น ESC

3. แป้นฟังก์ชั่น แป้นฟังก์ชั่นใช้กับการทำงานเฉพาะอย่าง แป้นทั้งหลายนี้มีชื่อบอกเป็น F1, F2, F3 และต่อไปจนถึง F12 หน้าที่ของแป้นเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม

4. แป้นนำทาง แป้นนำทางต่างๆ นี้ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายไปทั่วทั้งเอกสารหรือเว็บเพจ และใช้สำหรับแก้ไขข้อความ ประกอบด้วยแป้นลูกศร, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE และ INSERT

5. แป้นพิมพ์ตัวเลข แป้นพิมพ์ตัวเลขช่วยให้ป้อนตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว แป้นเหล่านี้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเหมือนเครื่องคำนวณหรือเครื่องบวกเลขทั่วไป

การทำงานของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
การฝึกการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ