เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์

ไฟล์และโฟลเดอร์ที่สร้างไว้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกที่โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่จะเปลี่ยนชื่อ

2. เปลี่ยนชื่อด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

- คลิกเมาส์ปุ่มขวาและเลือกคำสั่ง Rename จากเมนูลัด
- เลือกคำสั่ง File > Rename
- คลิกซ้ำลงที่แถบชื่อ (ไม่ใช่รูปไอคอน) ของโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นอีกครั้ง (เว้นระยะการคลิกให้ห่างกันก่อนจะคลิกซ้ำ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการดับเบิลคลิก)
- กดปุ่ม F2 บนคีย์บอร์ด3. ที่ชื่อของไฟล์หรือโฟลเดอร์จะเปลี่ยนเป็นกรอบสี่เหลี่ยม จะมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ ให้ทำการแก้ไขชื่อลงไปได้ทันที แล้วกด Enter

4. หลักเกณฑ์การตั้งไฟล์หรือโฟลเดอร์มีดังนี้

- ความยาวของชื่อไม่เกิน 256 ตัวอักษร ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้
- ต้องไม่มีเครื่องหมายพิเศษเหล่านี้ \ ? : * “ < > |
- สามารถใช้ช่องว่าง (Blank) ได้แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ดังนั้นควรใช้เครื่องหมาย _ (underscore) แทนจะดีกว่า
- จะตั้งชื่อซ้ำกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ย่อยที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์นั้นไม่ได้ แต่ถ้าสั่ง Copy แล้ว Paste ในโฟลเดอร์เดิม Windows จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ถูก Paste ใหม่โดยเติมคำว่า Copy of หน้าชื่อเดิมให้โดยอัตโนมัติ

วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ