เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย

ผู้ที่มองจอภาพไม่เห็นหรือตาบอด สามารถใช้แป้นพิมพ์แทนการสั่งงานด้วยเมาส์ควบคู่กับการใช้โปรแกรมที่สามารถช่วยในการอ่านออกเสียงสิ่งที่ปรากฏบนจอภาพให้ผู้ใช้ฟังได้ โดยระบบปฏิบัติการ Windows XP มีโปรแกรมชนิดนี้ติดตั้งอยู่แล้ว นั่นคือโปรแกรม Microsoft Narrator

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Narrator

โปรแกรม Microsoft Narrator เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็นโดยเป็นโปรแกรมที่สามารถออกเสียงเป็นเสียงพูดสำหรับสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนจอภาพได้ เช่น การออกเสียงเมนูที่อยู่ในเมนู Start หรือเมนูที่อยู่ในโปรแกรมและลิงค์ต่างๆ บนเว็บเพจได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดให้ออกเสียงทุกๆ คีย์ที่เราพิมพ์เข้าไปได้อีกด้วยใช้หูฟังแทนการมองเห็น ซึ่งมีขั้นตอนการเปิดใช้งาน มีดังนี้

1. คลิกปุ่ม Start > Program > Accessories > Accessibility > Utility Manager หรือจะกดปุ่ม Windows + U เพื่อเปิด Utility Manager

2. จะปรากฏหน้าต่าง Utility Manager ขึ้นมา ให้คลิกบนข้อความ "Narrator is not running" แล้วคลิกปุ่ม Start เพื่อเปิดการทำงาน แต่ถ้าโปรแกรมทำงานอยู่ จะเห็นข้อความ "Narrator is running" จากนั้นคลิกปุ่ม OK

3. จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Utility Manager ดังภาพนี้เปิดออกมาพร้อมกันให้ คลิกปุ่ม OK4. เมื่อคลิกปุ่ม OK แล้วจะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Microsoft Narrator ขึ้นมาให้ คลิกปุ่ม OK อีกครั้ง5. จะปรากฏไดอะล็อกบ๊อกซ์ Narrator ซึ่งเป็นส่วนของการปรับแต่งการใช้งานโปรแกรมขึ้นมา โดยมีตัวเลือกให้เลือกใช้งานทั้งหมด 4 แบบ คือ

- Announce events on screen ออกเสียงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ
- Read typed characters ออกเสียงตัวอ่านอักษรที่พิมพ์เข้าไป
- Move mouse pointer to the active item สั่งให้โปรแกรมอ่านไอเทมต่างๆที่กำลังทำงานอยู่ (Active) บนหน้าจอ
- Start Narrator minimized เริ่มต้นการทำงานโปรแกรมแบบ nimize6. การออกจากโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Exitวิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-