เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน

ปุ่ม คำอธิบาย

สัญลักษณ์ Windows เปิดเมนู Start

Alt เข้าใช้แถบเมนูของโปรแกรม ในหน้าต่างที่กำลังใช้งานอยู่

Tab เลื่อนการทำงานไปยังช่องกรอกข้อความหรือสิ่งที่อยู่ถัดไป (ใช้ Shift+Tab เพื่อย้อนกลับ)

Space คลิกปุ่มบนจอภาพ/สลับการทำเครื่องหมายถูก/เลือกตัวเลือก (radio button)Esc ยกเลิก

BackSpace ย้อนกลับ/ย้อนไปยังโฟลเดอร์ในระดับสูงขึ้น

Ctrl+Esc เปิดเมนู Start

สัญลักษณ์ Windows+E เรียกโปรแกรม Windows Explorer

Alt+F4 ปิดหน้าต่างปัจจุบัน

Alt+Tab สลับไปยังโปรแกรมอื่นที่เปิดใช้งานอยู่

Alt+Space เปิดเมนูระบบของหน้าต่างปัจจุบัน

Ctrl+A เลือกทุกสิ่งที่มีในหน้าต่าง

วิธีการปรับความละเอียดหน้าจอ
การปรับขนาดและสีของวัตถุบนจอภาพ
การใช้งานแว่นขยาย
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ต้องหรี่ตามองจอภาพ
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มองหาตัวชี้ของเมาส์และเคอร์เซอร์
การกำหนดขนาดและความถี่ในการกระพริบของเคอร์เซอร์
การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นจอภาพได้เลย
การใช้แป้นพิมพ์เพื่อสั่งงาน
การจัดการ Icon และ Task bar
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
การลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอก ย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์
หลักการตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
การใช้เครื่องมือค้นหาไฟล์ข้อมูล
การกู้ไฟล์ที่ถูกลบคืนจากถังขยะ (Recycle Bin)
การติดตั้งและลบโปรแกรม
การติดตั้ง Driver ของฮาร์ดแวร์
วิธีการเขียนแผ่นซีดีรอม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย