เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer

การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีเบราเซอร์ (Browser) เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ ที่ต้องการ ในที่นี้จะใช้โปรแกรม Internet Explorer ซึ่งเป็นบราวเซอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับการติดตั้งวินโดว์อยู่แล้วส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Explorer

• แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar)
เป็นที่รวบรวมคำสั่งการทำงาน ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดย การคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการ

• แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar Bar)
เป็นแถบเครื่องมือที่มีการนำปุ่มคำสั่งที่ ใช้งานบ่อยๆ มาเก็บไว้ ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยคลิกไปที่ปุ่มคำสั่งที่ต้องการ• แถบเครื่องมือแอดเดรส (Address Toolbar)
เป็นแถบเครื่องมือที่ใช้ในการกรอกแอดเดรสเพื่อ ท่องอินเทอร์เน็ต

• แถบเครื่องมือลิงค์ (Link Toolbar)
เป็นแถบเครื่องมือแนะนำโฮมเพจที่น่าสนใจ ซึ่งเรา สามารถไปยังโฮมเพจนั้นได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

• เว็บเพจ (Webpage)
เป็นเอกสารที่ใช้นำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำเสนอได้ด้วยเบราเซอร์ Internet Explorer เป็นต้น โดยที่บราวเซอร์จะแสดงสัญลักษณ์ (มุมบนด้านขวา) แสดงการทำงานของหน้าต่าง ถ้าหน้าต่างกำลังนำหน้าเอกสาร (ดาวน์โหลด) มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์จะมีการเคลื่อนไหว

• แถบสถานะ (Status Bar)
เป็นแถบที่แสดงข้อมูลต่างๆ ของบริเวณที่เลื่อนเมาส์ไป

• ปุ่มควบคุม
ใช้ลด / ขยายขนาด และจบการทำงานของหน้าต่าง

• แถบเลื่อน (Scroll Bar)
จะปรากฏขึ้นมาในกรณีที่เนื้อหาของเว็บเพจยาวกว่าจะบรรจุในหน้าเดียวได้ เมื่อกดเมาส์ที่แถบเลื่อน และเลื่อน เมาส์ขึ้น – ลง จะสามารถดูเอกสารที่เหลืออยู่ด้านล่างได้

บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Search Engine
การดาวน์โหลดโปรแกรม และข้อมูล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-