เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

การดาวน์โหลดโปรแกรม และข้อมูล

เราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือโปรแกรมฟรีแวร์ (Freeware) ต่างๆ ได้จากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้งานหรือติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่โปรแกรมอินเทอร์เน็ต

2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เป็น Search Engine ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.google.com เพื่อทำการค้นหาข้อมูลหรือโปรแกรม

3. เมื่อเข้าสู่หน้า Search Engine ใดๆ แล้ว ให้พิมพ์ชื่อโปรแกรมที่ต้องการ เพื่อทำการค้นหาและดาวน์โหลด

4. เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีให้ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมตามคำแนะนำของเว็บไซต์นั้นๆ

5. ทำการจัดเก็บโปรแกรมที่ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งภายหลังตัวอย่างการดาวน์โหลดโปรแกรม Tatip

1. เข้าสู่โปรแกรมเบราเซอร์ เช่น Internet Explorer

2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของ Search Engine ตัวอย่างเป็นเว็บ www.google.com

3. พิมพ์คำว่า Tatip ในช่อง เพื่อค้นหา จากนั้นให้คลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย” (www.tabod.com) ซึ่งจะมีโปรแกรม Tatip ให้ดาวน์โหลด

 

4. ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมตามคำแนะนำที่หน้าเครื่อง5. ทำการจัดเก็บโปรแกรมที่ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งภายหลัง

บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer
คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Search Engine
การดาวน์โหลดโปรแกรม และข้อมูล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ