เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการทางการมองเห็น

โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการศึกษา ไม่ว่าจะกับผู้ใช้งานที่มีข้อจำกัดในการใช้งานแบบใด คอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรวมถึงการได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยจากระบบเครือข่าย และปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ร่วมและเป็นประโยชน์กับการศึกษา อีกทั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้พัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ มากมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาในการใช้งาน คนพิการทางการมองเห็นจึงสามารถเลือกใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน นอกจากนี้คุณสมบัติที่เสริมเข้ามาของระบบปฏิบัติการวินโดว์ ยังสามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางการมองเห็นและเพิ่มช่องทางในการสื่อสารได้อีกด้วย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ