วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

อ้างอิง

 • นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. 2549. “ภาวะฉุกเฉินของประชาชน” มิติชนรายวัน ปีที่ 29, ฉบับที่ 10348 หน้า 6 (10 กรกฏาคม 2549)
 • ทิพย์พิมล เกียรติวาพี่รัตนะ: 2548. “ของจริง Coming Soon” คอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2548.
 • ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม. 2549. แผ่นดินที่หายไป : ผลกระทบของผีเสื้อขยับปีก. คอลัมน์ “จุดประกาย-Sci-tech”หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549.
 • หยาดพิรุณ นุตสถาปนา: 2548 “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” คอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2548.
 • สงวน กันทะวงศ์ . 2539. การกระจายและแนวโน้มของฝนรายเดือนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2495 – 2537. ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ กองอุทกวิทยา กรมชลประทาน กรุงเทพฯ, 51 น.
 • นิพนธ์ ตั้งธรรม. 2549. การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลุ่มน้ำภาคตะวันออก เอกสารวิชาการของกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 • Kanae, S., T. Oki and K.Musiake. 2001. Impact of deforestation on regional precipitation over the Indochina Peninsula. J. Hydrometeorology, 2(1), pp.51-70.
 • IPCC. 2006. Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability. Working Group II Contribution to Intergovernmental fannel on Climate Change Fourth Assessment Report.
 • Satomura, T. 2000. Diumal variation of precipitation over the Indo-Chima Peninsula: Two-dimensional numerical simulation. J. Meteoral. Soc. Jpn, 78, 461-475.
 • Sen, O.L.,Y.Wang and B.Wang. 2003. Impact of Indochina deforestation on the East-Asian summer monsoon. International Pacific Research Center, School of Ocean and Earth Science and Technology, University of Hawaii, Honolulu 96822 (http://www.soest.hawaii.edu/MET/Faculty/bwang/bw/paper/wang 119.pdf.)
 • Tangtham, N. and V. Sutthipibul. 1988. “The Effects of Diminishing Forest Areas on Rainfall Amount and Distribution in Northeastern Thailand.” Proceedings of Kasetsart University Conference, February.,1988.
 • Ramachandran, R. 2001. Climate concern. Frontline vol.18, Issue 07, Mar. 31 – Apr.13, 2001 India’s National Magazine from the publishers of THE HINDU
 • Yasunari, T. 2002 The role of large – scale vegetation and land use in the water cycle and climate in monsoon Asia In: Stefen, W., Jager, I., Carson, D. J. Bradshaw, C. (Eds). ) Challengers of Changing Earth. Springer – Verlag, Berlin, pp. 1129 – 1132 .
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงหรือ
ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย
สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
องค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บทสรุป
อ้างอิง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ