วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

อ้างอิง

 • นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. 2549. “ภาวะฉุกเฉินของประชาชน” มิติชนรายวัน ปีที่ 29, ฉบับที่ 10348 หน้า 6 (10 กรกฏาคม 2549)
 • ทิพย์พิมล เกียรติวาพี่รัตนะ: 2548. “ของจริง Coming Soon” คอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2548.
 • ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม. 2549. แผ่นดินที่หายไป : ผลกระทบของผีเสื้อขยับปีก. คอลัมน์ “จุดประกาย-Sci-tech”หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549.
 • หยาดพิรุณ นุตสถาปนา: 2548 “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” คอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2548.
 • สงวน กันทะวงศ์ . 2539. การกระจายและแนวโน้มของฝนรายเดือนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2495 – 2537. ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ กองอุทกวิทยา กรมชลประทาน กรุงเทพฯ, 51 น.
 • นิพนธ์ ตั้งธรรม. 2549. การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลุ่มน้ำภาคตะวันออก เอกสารวิชาการของกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 • Kanae, S., T. Oki and K.Musiake. 2001. Impact of deforestation on regional precipitation over the Indochina Peninsula. J. Hydrometeorology, 2(1), pp.51-70.
 • IPCC. 2006. Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability. Working Group II Contribution to Intergovernmental fannel on Climate Change Fourth Assessment Report.
 • Satomura, T. 2000. Diumal variation of precipitation over the Indo-Chima Peninsula: Two-dimensional numerical simulation. J. Meteoral. Soc. Jpn, 78, 461-475.
 • Sen, O.L.,Y.Wang and B.Wang. 2003. Impact of Indochina deforestation on the East-Asian summer monsoon. International Pacific Research Center, School of Ocean and Earth Science and Technology, University of Hawaii, Honolulu 96822 (http://www.soest.hawaii.edu/MET/Faculty/bwang/bw/paper/wang 119.pdf.)
 • Tangtham, N. and V. Sutthipibul. 1988. “The Effects of Diminishing Forest Areas on Rainfall Amount and Distribution in Northeastern Thailand.” Proceedings of Kasetsart University Conference, February.,1988.
 • Ramachandran, R. 2001. Climate concern. Frontline vol.18, Issue 07, Mar. 31 – Apr.13, 2001 India’s National Magazine from the publishers of THE HINDU
 • Yasunari, T. 2002 The role of large – scale vegetation and land use in the water cycle and climate in monsoon Asia In: Stefen, W., Jager, I., Carson, D. J. Bradshaw, C. (Eds). ) Challengers of Changing Earth. Springer – Verlag, Berlin, pp. 1129 – 1132 .
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงหรือ
ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย
สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
องค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บทสรุป
อ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย