วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เริ่มยอมรับว่าได้เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นตั้งแต่เริ่มขึ้นศตวรรษนี้เป็นต้นมา หลายประเทศได้รีบศึกษาถึงกระบวนการเกิดและพฤติกรรมต่อเนื่อง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะต้องเกิดขึ้นกับสรรพชีวิต และสิ่งแวดล้อมชีวกายภาพทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระดับในแต่ละประเทศ และในระดับท้องถิ่นที่มีภูมิสัณฐานแตกต่างกันไปทั้งพื้นที่บก และท้องทะเล

ประเทศไทยแม้จะอยู่ในเขตร้อน และคุ้นเคยกับสภาพอากาศร้อนที่แตกต่างกันในแต่ละวันแต่ละฤดูกาลมาตลอด ก็หนีไม่พ้นจากภาวะโลกร้อนอันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกทีมีแหล่งที่เกิดไม่ว่าจากที่ใดในภาวะโลกร้อนนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากการพยากรณ์ของนักวิทยาศาสตร์ และสภาพความเป็นจริงที่ทุกคนในโลกได้ช่วยกันก่อขึ้น ทั้งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเข้มข้น และประเทศที่ต้องอาศัยทรัพยากรดิน น้ำ ทำการเกษตร เพื่อพัฒนาความมั่งคั่งผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และที่กำลังจะตามมามีหลากหลายและหลายระดับความรุนแรง แล้วแต่สถานภาพของทรัพยากรและตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละประเทศ ประเทศไทยแม้จะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตั้งอยู่ในคาบสมุทรแหลมอินโดจีน ขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองข้าง ตั้งแต่ภาคตะวันออกจรดภาคใต้ ซึ่งจะต้องรับผลกระทบจากการสูงขึ้นของน้ำทะเล เมื่อภูเขาน้ำแข็งขั้วโลกละลาย และน้ำทะเลพองตัวขึ้น เมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น ภาคอีสานซึ่งอยู่เขตเส้นรุ้งที่สูงขึ้นมาและสภาพป่าไม้หมดไปแล้วอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันตกซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นต้นน้ำสำคัญของประเทศ คาดว่าจะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันไป แม้ว่ายังจะคาดการณ์ได้ไม่ชัดเจนนักในขณะนี้ ก็พอจะจินตนาการได้ภายใต้การศึกษาและพยากรณ์ของนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มที่รวมตัวกัน เรียกว่า International Panel on Climate Change (IPCC)

บทความกึ่งวิชาการนี้เรียบเรียบจาก ภาพฉาย (Power Point) ประกอบการบรรยายในการประชุมวิชาการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของสภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (2) ผลกระทบที่พบเห็นได้ในขณะนี้ทั้งในระดับโลก ภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทย และสุดท้ายเป็นเรื่องขององค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องทรัพยากรน้ำ ระบบนิเวศและพื้นที่ชายฝั่งทะเล ทั้งหมดจะเป็นองค์ความรู้พอสังเขป ที่ผู้สนใจสามารถติดตามศึกษารายละเอียดในรายงานของ IPCC Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงหรือ
ผลสรุปจากการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อการบริหารจัดการ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนกับระบบนิเวศในทวีปเอเชีย
สัญญาณบ่งบอกผลกระทบของโลกร้อนในประเทศไทย
ผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งระบบ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
องค์ความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
บทสรุป
อ้างอิง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย