สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

(International Labour Organization : ILO)

โดย อังคณา เตชะโกเมนท์
กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

หัวข้อมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO

เพื่อให้ประเทศสมาชิกคำนึงถึงความยุติธรรมทางสังคม และเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงาน ILO จึงได้กำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขึ้นมา เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้นำไปปฏิบัติ เนื้อหามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO แบ่งออกเป็น 22 หัวข้อ ได้แก่

 1. เสรีภาพในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง และแรงงานสัมพันธ์ (Freedom of association, collective bargaining, and industrial relations)
 2. แรงงานบังคับ (Forced labour)
 3. การขจัดการใช้แรงงานเด็ก และการคุ้มครองเด็กและผู้เยาว์ (Elimination of child labour and protection of children and young persons)
 4. โอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (Equality of opportunity and treatment)
 5. การร่วมปรึกษาหารือไตรภาคี (Tripartite consultation)
 6. การตรวจแรงงานและการบริหารแรงงาน (Labour administration and inspection)
 7. การส่งเสริมและนโยบายการจ้างงาน (Employment policy and promotion)
 8. การฝึกอบรมและการแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance and training)
 9. ความมั่นคงในการจ้างงาน (Employment security)
 10. ค่าจ้าง (Wages)
 11. เวลาการทำงาน(Working time)
 12. ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน (Occupational safety and health)
 13. ความมั่นคงทางสังคม (Social security)
 14. การคุ้มครองความเป็นมารดา (Maternity protection)
 15. นโยบายทางสังคม (Social policy)
 16. คนงานอพยพ (Migrant workers)
 17. คนประจำเรือ (Seafarers)
 18. คนงานประมง (Fishermen)
 19. คนงานท่าเรือ (Dockworkers)
 20. ชนเผ่าและคนพื้นเมือง (Indigenous and tribal peoples)
 21. ประเภทเฉพาะของคนงาน (Specific categories of workers)
 22. บทบัญญัติท้ายบทของอนุสัญญา (Final Articles Conventions)

รูปแบบมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO

ILO กำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศออกมาหลายรูปแบบด้วยกัน มีทั้งรูปแบบที่มีสภาพบังคับ และรูปแบบที่เป็นแนวทางซึ่งไม่มีสภาพบังคับ เรียกโดยรวมว่า ตราสาร (Instruments) ซึ่งตราสารทุกฉบับของ ILO ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองในระบบไตรภาคีแล้ว โดยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือโดยที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ

โครงสร้างของ ILO
หัวข้อมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO
อนุสัญญา (Convention)
พิธีสาร (Protocol)
พันธกิจในฐานะประเทศสมาชิก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย