วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ลิลิตพระลอ

(ลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก)

ลิลิต

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73

เชิญพระลอ

โคลง 4

446 เผือข้าพบพี่เลี้ยง สองศรี
ใจจอดจอมกษัตรีย์ อยู่เกล้า
ขอเชิญปิ่นภูมี ควรราช
จงบพิตรพระเจ้า อย่าช้าเสด็จจร ฯ

447 พระลอลีลาศคล้อย ไคลคลา
งามดุจสีหลีลา จากถ้ำ
สองนางอยู่คอยหา เห็นราช มานา
ลุกแล่นรับแลล้ำ หยาดฟ้าลงดิน ฯ

448 สองถึงสองกราบไหว้ บทมาลย์
เชิญบพิตรภูบาล อยู่เกล้า
ยังรมยพิมานสถาน ประพาส พระเอย
เรือนสำราญน้องเหน้า ท่านไท้ทั้งสอง ฯ

โคลง 2

449 พระลอสนองพี่เลี้ยง สองพระนุชเนื้อเกลี้ยง
สุขอยู่รื้อฉันใด ฯ

450 สองจอมใจอ่อนไท้ องค์ บ ไข้ใจไข้
ละห้อยโหยหา ท่านนา ฯ

ร่าย

451 พระราชาลีลาศ พระบาทขึ้นเรือนสอง กุณฑีทอง น้ำหอม ถนอมล้างพระบาทยุคล พิมลพัสตร์เช็ดบาท เหยียบ ผ้าลาดเสด็จดล บนบรรยงค์ไสยาสน์ เสด็จเหนืออาสน์อิง องค์ พระบาทบงกชพัก ทักปราไสสองนาง สองไหว้พลาง จึ่งทูล ข้าแต่นเรสูรอยู่เกล้า พระเจ้าเคยขึ้นช้างลงม้า คานหามท่ารับราช ผ้าลาดแล้วเกือกทอง รองพระบาทซ้ำซ้อน อ่อนเรียบ ดังฤๅมาเหยียบดินเดินเพียงไพร่ ไต่ทางป่าท่าดงรก อกเผือข้าดั่งจะคราก อ้าลำบากพระองค์ ซบเศียรลงกราบไหว้ พระบาทฤๅมาได้ ยากพ้นประมาณ ดังนี้ ฯ

โคลง 2

452 ภูบาลสนองพี่เลี้ยง สองพี่ปรานีเพี้ยง
พระญาติผู้พึงใจ ฯ

453 ยากนักใดดุจด้วย เพราะใคร่เห็นหน้าสร้วย
สองอ่อนท้าวแลนา ฯ

454 ปรานีราอย่าช้า รักเร่งให้เห็นหน้า
หน่อท้าวทั้งสอง ฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย