สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน

นับตั้งแต่ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศได้พัฒนาไปด้วยดีและใกล้ชิด และเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่สอดคล้องกัน ความร่วมมือทางการเมืองระหว่างไทย กับจีนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ซึ่งเกิดจากการแผ่ขยายอิทธิผลของโซเวียตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เวียดนามเป็นฐานรุกรานกัมพูชา เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้จีนหันมากระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับไทยและอาเซียน เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหากัมพูชาด้วยวิถีทางทางการเมือง ตลอดจนร่วมมือกันต่อต้านการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและเวียดนามในภูมิภาคนี้ในขณะนั้น

เมื่อปัญหากัมพูชาสิ้นสุดลง ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ได้ขยายไปสู่ก้าวใหม่แห่งความร่วมมือ โดยทั้งสองประเทศได้ร่วมมือ กันมากยิ่งขึ้นในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มูลค่าทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในกรอบของความร่วมมือพหุภาคี ทั้งในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือกันในกรอบสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ความร่วมมือในกรอบของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความร่วมมือในกรอบของ ASEAN, ARF, ASEM และ APEC เป็นต้น

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21
ความร่วมมือไทย-จีนว่าด้วยด้านยาเสพติด
สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในด้านอื่นๆ
บทสุนทรพจน์ในวาระการครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย