สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน

นับตั้งแต่ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศได้พัฒนาไปด้วยดีและใกล้ชิด และเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่สอดคล้องกัน ความร่วมมือทางการเมืองระหว่างไทย กับจีนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากัมพูชา ซึ่งเกิดจากการแผ่ขยายอิทธิผลของโซเวียตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เวียดนามเป็นฐานรุกรานกัมพูชา เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้จีนหันมากระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับไทยและอาเซียน เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหากัมพูชาด้วยวิถีทางทางการเมือง ตลอดจนร่วมมือกันต่อต้านการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและเวียดนามในภูมิภาคนี้ในขณะนั้น

เมื่อปัญหากัมพูชาสิ้นสุดลง ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ได้ขยายไปสู่ก้าวใหม่แห่งความร่วมมือ โดยทั้งสองประเทศได้ร่วมมือ กันมากยิ่งขึ้นในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มูลค่าทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในกรอบของความร่วมมือพหุภาคี ทั้งในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือกันในกรอบสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ความร่วมมือในกรอบของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความร่วมมือในกรอบของ ASEAN, ARF, ASEM และ APEC เป็นต้น

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยกับจีน
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง
ความร่วมมือไทย-จีนในศตวรรษที่ 21
ความร่วมมือไทย-จีนว่าด้วยด้านยาเสพติด
สัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนในด้านอื่นๆ
บทสุนทรพจน์ในวาระการครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ