ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติศาสตร์จีนสมัยจักรวรรดิ์

      ประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน(จิ๋น) ถึงราชวงศ์ชิง มีลักษณะการปกครองใน รูปแบบนครรัฐที่เข้มแข็งมีอำนาจเหนือรัฐอื่นๆ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอำนาจการปกครองจาก ราชวงศ์หนึ่งสู่อีกราชวงศ์หนึ่ง มีเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นทั้งความรุ่งเรืองและเสื่อมถอย ซึ่ง เป็นพัฒนาการของอารยธรรมจีน ในยุคที่เรียกว่า สมัยจักรวรรดิ์

      ช่วงเวลา 476 ถึง 221 ปีก่อนค.ศ. นักประวัติศาสตร์เรียกว่า ยุคจ้านกว๋อหรือเลียดก๊ก เป็นยุคแห่งความแตกแยก แคว้นต่าง ๆ ทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ มีรัฐใหญ่ 7 รัฐ คือ รัฐฉี รัฐฉู่ รัฐเยียน รัฐเจ้า รัฐหาน รัฐเว่ย รัฐฉิน ในที่สุดอิ๋งเจิ้งแห่งรัฐฉินมีชัยชนะ

ราชวงศ์ฉิน หรือจิ๋น (221 – 206 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
ราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ.220)
ยุคสามก๊ก (ค.ศ.220 – ค.ศ.280)
ราชวงศ์จิ้น (ค.ศ.265 – ค.ศ.420)
ยุคราชวงศ์เหนือใต้ (ค.ศ.420 – ค.ศ.581)
ราชวงศ์สุย (ค.ศ.581 – ค.ศ.618)
ราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618 – ค.ศ.906)
ยุคห้าราชวงศ์ (ค.ศ.907 – ค.ศ.960)
ราชวงศ์ซ่ง (ซ้อง) (ค.ศ.960 – ค.ศ.1279)
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1280 – ค.ศ.1368)
ราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368 – ค.ศ.1644)
ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644 – ค.ศ.1911)

บรรณานุกรม

  • กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์.(2554).ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณโดยสังเขป.
  • ฆนัท ธาตุทอง.(2554).สอนคิด:การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด.นครปฐม:เพชรเกษมการพิมพ์
  • เฉลิม นิติเขตตปรีชา(มลิลา).(2545).เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช
  • พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ และคณะ.(2550).การสอนคิดด้วยโครงงาน.พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่ง- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุคนธ์ สินธพานนท์.(2553).นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:เทคนิคพริ้นติ้ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ