ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติศาสตร์จีนสมัยจักรวรรดิ์

      ประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน(จิ๋น) ถึงราชวงศ์ชิง มีลักษณะการปกครองใน รูปแบบนครรัฐที่เข้มแข็งมีอำนาจเหนือรัฐอื่นๆ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอำนาจการปกครองจาก ราชวงศ์หนึ่งสู่อีกราชวงศ์หนึ่ง มีเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นทั้งความรุ่งเรืองและเสื่อมถอย ซึ่ง เป็นพัฒนาการของอารยธรรมจีน ในยุคที่เรียกว่า สมัยจักรวรรดิ์

      ช่วงเวลา 476 ถึง 221 ปีก่อนค.ศ. นักประวัติศาสตร์เรียกว่า ยุคจ้านกว๋อหรือเลียดก๊ก เป็นยุคแห่งความแตกแยก แคว้นต่าง ๆ ทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่ มีรัฐใหญ่ 7 รัฐ คือ รัฐฉี รัฐฉู่ รัฐเยียน รัฐเจ้า รัฐหาน รัฐเว่ย รัฐฉิน ในที่สุดอิ๋งเจิ้งแห่งรัฐฉินมีชัยชนะ

ราชวงศ์ฉิน หรือจิ๋น (221 – 206 ปีก่อนคริสต์ศักราช)
ราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ.220)
ยุคสามก๊ก (ค.ศ.220 – ค.ศ.280)
ราชวงศ์จิ้น (ค.ศ.265 – ค.ศ.420)
ยุคราชวงศ์เหนือใต้ (ค.ศ.420 – ค.ศ.581)
ราชวงศ์สุย (ค.ศ.581 – ค.ศ.618)
ราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618 – ค.ศ.906)
ยุคห้าราชวงศ์ (ค.ศ.907 – ค.ศ.960)
ราชวงศ์ซ่ง (ซ้อง) (ค.ศ.960 – ค.ศ.1279)
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1280 – ค.ศ.1368)
ราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368 – ค.ศ.1644)
ราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644 – ค.ศ.1911)

บรรณานุกรม

  • กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์.(2554).ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณโดยสังเขป.
  • ฆนัท ธาตุทอง.(2554).สอนคิด:การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด.นครปฐม:เพชรเกษมการพิมพ์
  • เฉลิม นิติเขตตปรีชา(มลิลา).(2545).เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช
  • พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ และคณะ.(2550).การสอนคิดด้วยโครงงาน.พิมพ์ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่ง- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุคนธ์ สินธพานนท์.(2553).นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:เทคนิคพริ้นติ้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย