Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 14 >>>

สมเด็จพระองค์แก้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ตรัสใช้ให้ไปอยู่รักษาเมืองเปียมได้หนึ่งปี แล้วกลับมาอยู่เมืองบันทายเพ็ชร จ.ศ.1157 เดือนสี่ พระบาทบรมบพิตร เสด็จไปถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ทั้งสองพระองค์ ในกรุงศรีอยุธยา และถวายบังคมลากลับมากรุงกัมพูชาธิบดี เมื่อปี จ.ศ.1158 เดือนหก พอถึงเดือนสิบสองสุรคต พระชันษาได้ยี่สิบสี่ปี มีรับสั่งให้เจ้าฟ้าทะละหะ นำพระศพเข้าไปกรุงศรีอยุธยา ครั้นถึงโอสำเจก มีรับสั่งมาว่าให้นำพระศพคืนกลับด้วยพม่ายกทัพมา ให้แต่พระยาจักรีแบนนำไพร่พลห้าพัน เข้าไปช่วยทำราชการศึก ฟ้าทะละหะจึงให้พระยาจักรีแบนนำไพร่พลห้าพันไปกรุงศรีอยุธยา เจ้าฟ้าทะละหะเชิญพระศพกลับเมืองบันทายเพ็ชร จ.ศ.1161 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งถึงเจ้าฟ้าทะละหะปา ให้เกณฑ์กองทัพยกไปช่วยเข้าเวียดนามรบกับองไกเซินที่เมืองไกฟู เจ้าฟ้าทะละหะเกณฑ์ไพร่พลห้าพัน ยกออกไปถึงเมืองลำดวน บรรดาไพร่พลหนีกลับมาสิ้น เจ้าฟ้าทะละหะจึงให้เอาพระยาวังหลงไปฆ่า แล้วใช้พระยากระลาโหม พรหมเป็นแม่ทัพยกพลห้าพันไปรบค่ายไกฟูช่วยเจ้าเวียดนาม

จ.ศ.1163 เจ้าฟ้าทะละหะ ใช้สมเด็จเจ้าพระยาเดิมชื่อเอกกับอีกห้าพระยา และช่างจีนช่างแขกจาม ทำสำเภาใหญ่ลำหนึ่งบรรทุกได้ห้าพันหาบไปขายแก่จีนได้ราคาเป็นเงินหกพันเหรียญ เจ้าเวียดนาม ว่าพระยากระลาโหมพรหม กับบรรดาแม่ทัพนายกอง ซึ่งไปช่วยนั้นเป็นขบถ ให้จับตัวไปทำโทษ ได้เมืองเว้แล้วจึงโปรดให้พ้นโทษ กลับมาเมืองบันทายเพ็ชร

พระยากลาโหมอวดอ้างว่าไปช่วยเจ้าเวียดนามทำศึก แล้วกระด้างไม่กลัวเจ้าฟ้าทะละหะ ๆ จึงให้จับทำโทษจำไว้ถึงเดือนยี่ จ.ศ.1164 เจ้าฟ้าทะละหะเชิญสมเด็จพระราชบุตรผู้ที่ไปเฝ้า พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ ณ กรุงเทพ ฯ แล้วคุมตัวพระยากลาโหมเข้าไปถวาย เจ้าฟ้าทะละหะนำเงินหกพันเหรียญ มูลค่าสำเภาไปถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวไม่ทรงรับ พระราชทานคืนมาจ.ศ.1165 เดือนสิบสองแรมหกค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววังหน้า สวรรคต เจ้าฟ้าทะละหะเข้าไปกรุงเทพ ฯ อยู่ช่วยงานพระบรมศพ จ.ศ.1167 เจ้าเวียดนามใช้องกายโดย องโดยโบ องนอกจากนั้นสิบเจ็ดคน ญวนไพร่เจ็ดสิบแปดคนนำหีบสามใบมีแพรหกสิบแปดผืน กับราชสาส์นมาถวายเจ้าฟ้าทะละหะ ๆ จัดแต่งรับ

เจ้าฟ้าทะละหะ จัดรับบำเรอสิ้นเงินสี่ร้อยตำลึง ให้ดำเนินกลับไปเมืองญวน เดือนอ้าย จ.ศ.1167 เจ้าฟ้าทะละหะแห่สมเด็จพระราชบุตรเป็นเจ้า ไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ณ กรุงศรีอยุธยา จ.ศ.1168 เดือนหก เจ้าฟ้าทะละหะป่วย ชันษาได้หกสิบห้าปีถึงแก่กรรม ณ กรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ยกศพเป็นโอฬาริก อธึกมหิมาสำเร็จแล้ว โปรดอภิเษกสมเด็จพระราชบุตรผู้พี่พระชันษาได้สิบหกปีขึ้นทรงราชย์ ทรงพระนามสมเด็จพระอุไทยราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสุริโยพันธุ์ ฯ พระราชทานเครื่องยศพระพักตร์ภูษาอันประเสริฐ เสด็จบาตรามาถึงบันทายเพชร เสด็จขึ้นบนพระราชมณเฑียร เมื่อเดือนสิบ จ.ศ.1169 เจ้าเวียดนามตรัสใช้องจันซือง้อกับ องผอซือกิน นำตราทองสี่เหลี่ยมรูปสิงห์โตข้างบนมีน้ำหนักเจ็ดแน่นมาถวายพระบาทผู้เป็นเจ้า ถึงเดือนสาม จ.ศ.1169 พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้สมเด็จพระองค์แก้วกับพระยาจักรีแบน นำเครื่องราชบรรณาการเข้าไป ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ขอสมเด็จพระมหากษัตริย์บรมบพิตรผู้เป็นสมเด็จพระท้าวกับสมเด็จพระมาตุจฉา ทรงพระนามนักองค์เภา ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานให้แล้ว

สมเด็จพระมาตุจฉา ทรงพระนามสมเด็จพระศรีวรราชธิดานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววังหน้า ยกเป็นสมเด็จพระราชเทพี มีพระราชบุตรีสององค์ ทรงพระนามพระองค์เจ้ากัมพูช์ฉัตร กับพระองค์เจ้าวงษ์ขัติยา พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ตรัสห้ามไว้ให้อยู่ในกรุงศรีอยุธยา

จ.ศ.1170 เดือนแปด สมเด็จพระองค์แก้วกับพระยาจักรีแบน แห่งสมเด็จพระท้าว กับสมเด็จพระมาตุจฉา มาถึงบันทายเพ็ชร เดือนอ้ายพระบาทผู้เป็นเจ้าเสด็จไปเฝ้า พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ หน้า 15 >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com