ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 15 >>>

จ.ศ.1171 เดือนหก พระบาทผู้เป็นเจ้าถวายบังคมทูลลากลับ เดือนสิบเอ็ด พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวประชวร สวรรคต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหน้า เดือนสิบสอง เจ้าพระยาอภัยธิเบศร์ป่วยถึงแก่กรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหลวง ซึ่งเสวยราชใหม่ให้พระยาวิบุลย์ราชแบนเป็นเจ้าพระยาอภัยธิเบศร์ พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้สมเด็จพระอนุชาใกล้เคียง กับสมเด็จพระอนุชารอง และสมเด็จพระองค์แก้ว พระยากระลาโหมเมือง พระยาจักรีแบน นำเครื่องราชบรรณาการเข้าไปถวายช่วยในการพระบรมศพ เมื่อเดือนสี่ จ.ศ.1172 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหลวง ตั้งพระยศพระราชทานนามสมเด็จพระอนุชาใกล้เคียง ขึ้นเป็นสมเด็จพระไชยเชษฐามหาอุปโยราช

พระราชอนุชารอง พระราชทานพระนามขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีไชยเชษฐ พระมหาอุปราช พระราชทานเครื่องยศพักตร์ภูษา เดือนสิบพระยากลาโหมเมือง พระยาจักรีแบนคิดขบถต่อพระบาทผู้เป็นเจ้า ๆ ตรัสใช้ให้ฆ่าพระยากลาโหมเมืองกับพระยาจักรีแบน เมื่อข่าวไปถึงพระยาเดโชเมน ๆ จึงเกณฑ์ไพร่พลตั้งเป็นกองทัพอยู่ในเมืองกะพงสวายเจ้าพระยาอภัยธิเบศร์คิดทำค่ายในเมืองปัตบอง พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้พระยามหามนตรีเภา กับพระยามหาธิราชมาดไปเมืองเว้ ทูลพระเจ้าเวียดนาม แล้วตรัสใช้พระยาวงษาอรรคราชว่าที่พระยาจักรี เป็นพระยาเดโชยกไพร่พลไปเมืองกะพงสวาย พระยาเดโชเมนพาบุตรภรรยาหนีไปกรุงศรีอยุธยา เดือนอ้ายเจ้าเวียดนามตรัสใช้องลกกับ องผอเตือง ยกไพร่พลหนึ่งพันกับเรือแง่โอ แง่ซาย แง่ลาย ขึ้นมาตั้งทัพอยู่เกาะจีน แล้วตรัสใช้องติงเกี๋ยยกไพร่พลหนึ่งหมื่น กับเรือขึ้นมาตั้งทัพอยู่เกาจีน เดือนยี่องลิวถินเป็นใหญ่ในเมืองไซ่ง่อน กับทุงโงนยกไพร่พลกับเรือขึ้นมาตั้งอยู่เมืองแพรกมีลาภไปถึงปลายเกาะจีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววังหลวง วังหน้าตรัสใช้พระยาสีหราชรองเมือง พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยาปลัดเมืองนครราชสีมา ยกไพร่พลเป็นอันมากมาถึงเมืองปัตบอง พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้พระยาธรรมาเดโช ออกไปรักษาด่านอยู่เปียมบันทายมาศ ตรัสใช้พระยาเสนาอันชิดออกไปรักษาด่านอยู่เปียมแสน ตรัสใช้พระยาบวรนายกสอดไปตั้งรักษาด่านอยู่กะพงชะนัง ตรัสใช้พระยาเทพวรชุน หาบออกไปออกไปรักษาด่านอยู่สะทึงปรัดกันเตล เดือนยี่องกิวลิน องติงเกี๋ยเห็นว่าจะไม่มีราชการ จึงทูลลาพระบาทผู้เป็นเจ้ายกไพร่พลกลับไซ่ง่อน จ.ศ.1173 เดือนห้ามีฝรั่งใช้ใบกำปั่นลำหนึ่ง บรรทุกสินค้าของมีราคาเข้ามาค้าขาย จอดอยู่กะพงตูก พระบาทผู้เป็นเจ้าพระราชทานที่พระยาราชาภิแพทย์แบบฝรั่ง ให้เป็นพระยาประเทศราชขนเอาบรรดาสิ้นค้าฝรั่งถวายนั้นขึ้น พระบาทผู้เป็นเจ้าพระราชทานข้าวสารกับสรรพสิ่งของเต็มกำปั่นแล้ว ฝรั่งกราบถวายบังคมลากลับไป

เดือนสิบเอ็ด อ้ายไชยตั้งตัวเป็นนักบุญ อยู่เกาะกะโซน พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้พระยายมราชคงกับบรรดาแม่ทัพนายกอง จับอ้ายไชยได้แล้วนำไปฆ่าเสีย เดือนอ้ายสมเด็จพระองค์แก้วประชวรชันษาแปดสิบสองถึงแก่กรรม เดือนสาม สมเด็จพระมหาอุปโยราชลาผนวช เสด็จออกจากบันทายเพ็ชร พระยาสี่คนกับคนเมืองโพธิสัตว์มารับแห่พระองค์ไปเมืองโพธิสัตว์ พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสนิมนต์พระมหาสังฆราช พระสังฆราชา พระมหาธาตุ ให้ไปตามเชิญให้เสด็จกลับ แต่พระองค์หาเสด็จกลับไม่ จึงให้ขุนนางสี่คนไปกราบทูลเชิญเสด็จอีก พระองค์ก็หามาไม่ พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้พระยาบวรราชไปกราบทูลพระเจ้าเวียดนาม ๆ บอกลงลิวกินเป็นใหญ่ ๆ ใช้องจินเกนเทืองนำพลห้าร้อยกับเรือขึ้นมาจอดอยู่เกาะจีนตั้งกองรักษาพระบาทผู้เป็นเจ้า

พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหลวงวังหน้า ตรัสใช้เจ้าพระยายมราชเป็นแม่กองใหญ่ กับพระยาสีหราชรองเมือง พระยาท้ายน้ำ พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยาสุรสงคราม นำไพร่พลห้าพันยกมาถึงเมืองปัตบอง ตรัสใช้พระยาพลเทพกับบรรดาแม่ทัพนายกองให้รีบยกมาทางสทึงแครง สมเด็จพระมหาอุปโยราช ยกไปเอาเมืองสมบุรณ์อีก พระบาทผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่ากองทัพไทยยกมา จึงตรัสใช้พระยายมราชคง นำไพร่พลหนึ่งพันยกไปตั้งรักษาด่านลาดตระเวณระวังเมืองระเว ตรัสใช้พระยาโยธาสงครามมา พระยามนตรีเสนหามั่น พระยานราธิบดีไชย ฯลฯ มาอยู่เมืองกะพงชะนังด้วยกันกับพระยาบวรนายกสอด แล้วตั้งพระยาธรรมเดโชมัน เป็นกองใหญ่ทางเรือ ระวังรักษาราชการ

อ่านต่อ หน้า 16 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ