ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 15 >>>

จ.ศ.1171 เดือนหก พระบาทผู้เป็นเจ้าถวายบังคมทูลลากลับ เดือนสิบเอ็ด พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวประชวร สวรรคต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหน้า เดือนสิบสอง เจ้าพระยาอภัยธิเบศร์ป่วยถึงแก่กรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหลวง ซึ่งเสวยราชใหม่ให้พระยาวิบุลย์ราชแบนเป็นเจ้าพระยาอภัยธิเบศร์ พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้สมเด็จพระอนุชาใกล้เคียง กับสมเด็จพระอนุชารอง และสมเด็จพระองค์แก้ว พระยากระลาโหมเมือง พระยาจักรีแบน นำเครื่องราชบรรณาการเข้าไปถวายช่วยในการพระบรมศพ เมื่อเดือนสี่ จ.ศ.1172 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหลวง ตั้งพระยศพระราชทานนามสมเด็จพระอนุชาใกล้เคียง ขึ้นเป็นสมเด็จพระไชยเชษฐามหาอุปโยราช

พระราชอนุชารอง พระราชทานพระนามขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีไชยเชษฐ พระมหาอุปราช พระราชทานเครื่องยศพักตร์ภูษา เดือนสิบพระยากลาโหมเมือง พระยาจักรีแบนคิดขบถต่อพระบาทผู้เป็นเจ้า ๆ ตรัสใช้ให้ฆ่าพระยากลาโหมเมืองกับพระยาจักรีแบน เมื่อข่าวไปถึงพระยาเดโชเมน ๆ จึงเกณฑ์ไพร่พลตั้งเป็นกองทัพอยู่ในเมืองกะพงสวายเจ้าพระยาอภัยธิเบศร์คิดทำค่ายในเมืองปัตบอง พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้พระยามหามนตรีเภา กับพระยามหาธิราชมาดไปเมืองเว้ ทูลพระเจ้าเวียดนาม แล้วตรัสใช้พระยาวงษาอรรคราชว่าที่พระยาจักรี เป็นพระยาเดโชยกไพร่พลไปเมืองกะพงสวาย พระยาเดโชเมนพาบุตรภรรยาหนีไปกรุงศรีอยุธยา เดือนอ้ายเจ้าเวียดนามตรัสใช้องลกกับ องผอเตือง ยกไพร่พลหนึ่งพันกับเรือแง่โอ แง่ซาย แง่ลาย ขึ้นมาตั้งทัพอยู่เกาะจีน แล้วตรัสใช้องติงเกี๋ยยกไพร่พลหนึ่งหมื่น กับเรือขึ้นมาตั้งทัพอยู่เกาจีน เดือนยี่องลิวถินเป็นใหญ่ในเมืองไซ่ง่อน กับทุงโงนยกไพร่พลกับเรือขึ้นมาตั้งอยู่เมืองแพรกมีลาภไปถึงปลายเกาะจีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววังหลวง วังหน้าตรัสใช้พระยาสีหราชรองเมือง พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยาปลัดเมืองนครราชสีมา ยกไพร่พลเป็นอันมากมาถึงเมืองปัตบอง พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้พระยาธรรมาเดโช ออกไปรักษาด่านอยู่เปียมบันทายมาศ ตรัสใช้พระยาเสนาอันชิดออกไปรักษาด่านอยู่เปียมแสน ตรัสใช้พระยาบวรนายกสอดไปตั้งรักษาด่านอยู่กะพงชะนัง ตรัสใช้พระยาเทพวรชุน หาบออกไปออกไปรักษาด่านอยู่สะทึงปรัดกันเตล เดือนยี่องกิวลิน องติงเกี๋ยเห็นว่าจะไม่มีราชการ จึงทูลลาพระบาทผู้เป็นเจ้ายกไพร่พลกลับไซ่ง่อน จ.ศ.1173 เดือนห้ามีฝรั่งใช้ใบกำปั่นลำหนึ่ง บรรทุกสินค้าของมีราคาเข้ามาค้าขาย จอดอยู่กะพงตูก พระบาทผู้เป็นเจ้าพระราชทานที่พระยาราชาภิแพทย์แบบฝรั่ง ให้เป็นพระยาประเทศราชขนเอาบรรดาสิ้นค้าฝรั่งถวายนั้นขึ้น พระบาทผู้เป็นเจ้าพระราชทานข้าวสารกับสรรพสิ่งของเต็มกำปั่นแล้ว ฝรั่งกราบถวายบังคมลากลับไป

เดือนสิบเอ็ด อ้ายไชยตั้งตัวเป็นนักบุญ อยู่เกาะกะโซน พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้พระยายมราชคงกับบรรดาแม่ทัพนายกอง จับอ้ายไชยได้แล้วนำไปฆ่าเสีย เดือนอ้ายสมเด็จพระองค์แก้วประชวรชันษาแปดสิบสองถึงแก่กรรม เดือนสาม สมเด็จพระมหาอุปโยราชลาผนวช เสด็จออกจากบันทายเพ็ชร พระยาสี่คนกับคนเมืองโพธิสัตว์มารับแห่พระองค์ไปเมืองโพธิสัตว์ พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสนิมนต์พระมหาสังฆราช พระสังฆราชา พระมหาธาตุ ให้ไปตามเชิญให้เสด็จกลับ แต่พระองค์หาเสด็จกลับไม่ จึงให้ขุนนางสี่คนไปกราบทูลเชิญเสด็จอีก พระองค์ก็หามาไม่ พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้พระยาบวรราชไปกราบทูลพระเจ้าเวียดนาม ๆ บอกลงลิวกินเป็นใหญ่ ๆ ใช้องจินเกนเทืองนำพลห้าร้อยกับเรือขึ้นมาจอดอยู่เกาะจีนตั้งกองรักษาพระบาทผู้เป็นเจ้า

พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัววังหลวงวังหน้า ตรัสใช้เจ้าพระยายมราชเป็นแม่กองใหญ่ กับพระยาสีหราชรองเมือง พระยาท้ายน้ำ พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยาสุรสงคราม นำไพร่พลห้าพันยกมาถึงเมืองปัตบอง ตรัสใช้พระยาพลเทพกับบรรดาแม่ทัพนายกองให้รีบยกมาทางสทึงแครง สมเด็จพระมหาอุปโยราช ยกไปเอาเมืองสมบุรณ์อีก พระบาทผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่ากองทัพไทยยกมา จึงตรัสใช้พระยายมราชคง นำไพร่พลหนึ่งพันยกไปตั้งรักษาด่านลาดตระเวณระวังเมืองระเว ตรัสใช้พระยาโยธาสงครามมา พระยามนตรีเสนหามั่น พระยานราธิบดีไชย ฯลฯ มาอยู่เมืองกะพงชะนังด้วยกันกับพระยาบวรนายกสอด แล้วตั้งพระยาธรรมเดโชมัน เป็นกองใหญ่ทางเรือ ระวังรักษาราชการ

อ่านต่อ หน้า 16 >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย