ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 18 >>>

ญวนยกข้ามจากเกาะแตงขึ้นมาตั้งอยู่ฟากตะวันตก เสมอกับคลองขุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เกาะกระดาษแห่งหนึ่ง เดือนสิบ พระบาทผู้เป็นเจ้าตรัสใช้พระยายมหามนตรีตน กับพระยาราชอิศุรองนำน้ำรักสองร้อยกระออม ลงเรือที่เมืองกำปอด ไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรุงศรีอยุธยา ตรัสใช้พระยาจักรีสอด พระยามหาเสนาบาด นำขี้ผึ้งกระวาน ครั่ง รง เร่ว อย่างละหนึ่งหาบ งาช้างหนักหนึ่งหาบ นอรมาดสองยอด ไปเมืองเว้ถวายเจ้าเวียดนาม เดือนสิบเอ็ด เจ้าเวียดนามใช้องวินทันเจ้าเมืองล่องโห้ให้นำหมวกกับกางเกงเสื้อ มาพระราชทานแก่บรรดาขุนนางเขมรที่มีศักดินา 10000 ศักดินา 8000 สำหรับนุ่งห่มตามบันดาศักดิ์ใหญ่น้อย ไปถวายบังคมพระบารมีเจ้าเวียดนามที่แหลม จะโรยจังวา เป็นเครื่องยศยี่สิบเจ็ดสำรับ

 

พระราชทรัพย์ที่ไปถวายไปนั้น พระเจ้าเวียดนามรับเอาแต่นอร์มาดสองยอด งากิ่งหนึ่ง กระวาน เร่ว ครั่ง รง ขี้ผึ้ง อย่างละสิบเอ็ดชั่ง เหลือนอกนั้นถวายกลับคืนมา แล้วถวายลำทองแปลว่า แพรลายวงเป็นรูปมังกรทอง กับแพรอย่างอื่น และผ้าขาวแก่พระบาทผู้เป็นเจ้า เดือนสาม เจ้าเวียดนามตรัสใช้องวินทันเจ้าเมืองล่องโห้ มาเป็นเปาโฮรักษาพระบาทบรมบพิตร จ.ศ.1178 ทรงปรึกษาองเบาฮอบังคับขุนนางบรรดาเมืองขึ้นให้ป่าวร้องบอก เจ้าเมืองกับราษฎรให้อุตส่าห์ทำนา เรือนหนึ่งผัวเมียให้ได้ข้าวห้าสิบถัง เอาค่านาห้าถัง ถ้าได้มากเกินกว่านั้น แต่มีบุตรหลานข้าทาษก็ไม่ให้เอาค่านาให้มากกว่าห้าถัง แล้วให้เอาบาญชีในเรือนหนึ่ง มีบุตรหลานข้าทาษชายหญิงใหญ่น้อยเท่าใดให้รู้ เดือนอ้ายตรัสใช้พระยาราชเดชะหลง พระพิมุติวงษา นำศุภอักษร กับของถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววังหลวง กับของถวายช่วยการพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววังหน้า กับของถวายกรมหลวงไปลงเรือที่เมืองกำปอด เดินทางเรือไปกรุงศรีอยุธยา เมื่อเสร็จงานแล้วเดินทางกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววังหลวง จึงพระราชทานผ้าลายกับผ้าแพรมาให้แก่พระบาทผู้เป็นเจ้า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ