ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 3 >>>

จ.ศ.955 สมเด็จพระนเรศวรพระเจ้ากรุงไทย ยกกองทัพไพร่พลห้าหมื่นมารบกับพระองค์ พระองค์พาสมเด็จพระอัครมเหสีกับสมเด็จพระราชบุตรทั้งสองหนีไปอยู่ ณ เมืองศรีส่อชอ จ.ศ.956 พระองค์พาสมเด็จพระอัครมเหสีกับพระราชบุตรทั้งสองพระองค์ไปเมืองลาว

จ.ศ.957 พระองค์และพระไชยเชษฐาพระราชบุตรใหญ่ สุรคตที่เมืองลาว ยังแต่พระบรมราชาธิราชผู้เป็นพระอนุชา พระชันษาได้สิบแปดปี อยู่เมืองลาว กล่าวเรื่องรวพระมหากษัตริย์ทรงราชย์อยู่ ณ ค่ายละแวกนั้นสิ้นความแต่เท่านี้

ฝ่ายสมเด็จพระศรีสุพรรณผู้เป็นพระอนุชาพระบรมราชาไปอยู่เมืองลาวนั้น พระองค์เป็นพระมหาอุปโยราช จ.ศ.941 สมภพพระราชบุตรทรงพระนามสมเด็จพระไชยเชษฐา จ.ศ.951 สมภพพระอุทัยตั้งแต่พระองค์ยังเป็นพระมหาอุปโยราช จ.ศ.955 สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าได้พระองค์กับ กับพระราชเทพีพระราชบุตร แล้วกวาดต้อนครัวเขมรไปเป็นอันมาก จ.ศ.956 พระนเรศวรเป็นเจ้านำพระองค์ไปกรุงศรีอยุธยา ให้แต่งพระมหามนตรีเป็นแม่ทัพใหญ่ รั้งอยู่อุดรฦาไชย

กล่าวถึงนักพระรามเชิงไพร เมื่อปี จ.ศ.907 สมภพนักพระรามเชิงไพร พระชันษาได้ห้าสิบปี ขึ้นครองราชย์ ณ เมืองศรีส่อชอ จ.ศ.957 พระองค์ยกทัพมาไล่กองทัพพระมหามนตรี กำจัดจากเมืองอุดรฦาไชยหนีกลับไปกรุงศรีอยุธยา พระองค์กลับไปเมืองศรีส่อชอ

จ.ศ.958 มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อ ละวิศเวโล พระบรมราชาเสด็จไปเมืองลาวได้ขอมาเป็นบุตรบุญธรรม พระรามเชิงไพรจะล่อลวงฆ่าฝรั่ง ๆ รู้ตัวลอบฆ่าพระองค์สุรคต แล้วฝรั่งนั้นไปเชิญพระบรมราชาผู้เป็นพระราชบุตรน้อยของพระบรมราชา ฯ มาจากเมืองลาว จ.ศ.959 พระองค์มาทรงราชย์อยู่ ณ เมืองศรีส่อชอ จ.ศ.971 พระองค์ยกทัพไปจับเจ้าเมืองละบงคะมุม มีจามชื่อโปรัตกับแขกชื่อ ฬะสะมานาลอบฆ่าพระองค์สุรคต พระยาอ่อนผู้เป็นสมเด็จพระปิตุลาขึ้นทรงราชย์ ณ เมืองศรีส่อชอ ทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชา

จ.ศ.972 พระองค์ถูกลอบฆ่าสุรคต เจ้าพระยาโยมผู้เป็นพระภัคนีโยขึ้นเสวยราชย์ ณ เมืองศรีส่อชอ ทรงพระนามสมเด็จพระแก้วฟ้า เมื่อ จ.ศ.973 พระองค์ไม่ดำริราชกิจการศึกการแผ่นดินสิ่งใด พอพระทัยแต่จะเที่ยวไปประพาศป่า ล้อมมฤคชาติ ไม่ทรงประพฤติตามโบราณ ราชธรรม ทำการทุราจาร บรรดาราษฎรเมืองใหญ่น้อยเกิดการกำเริบ ตั้งตัวเป็นใหญ่ไล่จับกันไปขายกิน เมืองนั้นเสื่อมสูญไปได้เจ็ดปี พระเจ้ากรุงไทยปล่อยให้สมเด็จพระศรีสุพรรณมาจากกรุงไทย มาทรงสนองสมเด็จพระเรียม ณ เกาะสาเกด สมเด็จพระเทวีกษัตรผู้เป็นพระมาตอฉา ถอดสมเด็จพระแก้วฟ้าออกจากราชสมบัติ แล้วพระองค์นำบรรดาพระราชวงศ์ใหญ่น้อยให้ไปพร้อมกันอยู่ ณ เกาะส่าเกด ให้ป่าวร้องตามบรรดาเจ้าใหญ่น้อย มาเข้ากับพระองค์บ้างยังบ้าง ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามภูมิลำเนาแล้วพระนางให้ไปขอสมเด็จพระไชยเชษฐา พระราชบุตรผู้น้องมาแต่พระเจ้ากรุงไทย พระเจ้ากรุงไทยโปรดพระราชทานให้มาแล้ว จึงให้สมเด็จพระราชบุตรทั้งสองปราบบรรดาหัวเมืองใหญ่น้อยสิ้นราบแล้ว พระองค์ไปอยู่ที่ละวาเอมแขวงเมืองพนมเพ็ญ จ.ศ.973 อภิเษกทรงพระนาม พระบาทสมเด็จเสด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี

จ.ศ.974 สมเด็จพระแก้วฟ้า จะลอบฆ่าสมเด็จพระมาตุลา พระองค์ทราบให้จับพิฆาตเสีย พระองค์ให้ทำพระภูษาเสื้อครุยเอาอย่างไทย จ.ศ.980 ทรงเวนพระราชสมบัติให้สมเด็จพระไชยเชษฐาผู้เป็นพระราชบุตรองค์ใหญ่ จ.ศ.981 พระองค์สุรคต สมเด็จพระไชยเชษฐาเสด็จมาทรงราชย์ ณ อุดงฦาไชย ทรงพระนามพระบาทสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชรามาธิบดี มีพระราชบุตรองค์หนึ่ง จ.ศ.966 สมภพพระเจ้ายาตัว จ.ศ.975 สมภพพระเจ้ายาหนู จ.ศ.982 สมภพเจ้าพระยาจันทร จ.ศ.983 พระเจ้ากรุงไทยยกทัพมาถึงพนมจังกาง พระองค์ยกทัพไปสู้รบกับทัพพระเจ้ากรุงไทย ๆ หนีไป จับได้เชลยเป็นอันมาก แล้วพระองค์ให้เรียกไทยว่าเสียมจังกาง

จ.ศ.984 พระมหาอุปราชกรุงไทยยกทัพเรือมาถึง พระองค์ให้ทัพไปสู้รบ พระมหาอุปราชกรุงไทยต้านทานไม่ได้ ยกทัพถอยกลับไป พระองค์สร้างพระเจดีย์ใหญ่ชื่อ พระเจดีย์ไตรตรึงษ์บนเขาพระราชทรัพย์ จ.ศ.981 พระองค์สุรคต สมเด็จพระอุทัยผู้เป็นพระอนุชา ทรงพระนามพระบาทสมเด็จพระบรมราชา พระองค์ไม่ทรงราชย์ พระองค์ขึ้นเป็นมหาอุปโยราช

อ่านต่อ หน้า 4 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ