ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 4 >>>

ฝ่ายพระยาตัว ทรงพระนามสมเด็จพระศรีธรรมราชา ทรงราชต่อจากพระราชบิดาในเกาะโค่ลก ได้อภิเษกทรงพระนามพระบาทสมเด็จเสด็จพระศรีธรรมราชาธิราชรามาธิบดี จ.ศ.992 พระองค์ให้ยกทัพไปจับชาวกรุงไทยในเขตรแดนเมืองนครราชสีมา จ.ศ.996 พระองค์เกิดรบกับพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชผู้เป็นพระมาตุลา พระมาตุลาให้พิฆาฏพระองค์สุรคต เจ้าพระยาหนูทรงพระนามสมเด็จพระองค์ทองขึ้นทรงราชย์อยู่ ณ อุดงฦาไชย เมื่อปี จ.ศ.997 ทรงพระนามพระบาทสมเด็จพระองค์ทองราชาธิราชรามาธิบดี จ.ศ.1000 จึงตะเลิงอยู่เมืองระลังเคริน คิดการกำเริบพระองค์ให้จับได้

จ.ศ.1001 พระองค์สุรคต นักนอนทรงพระนามสมเด็จพระประทุมราชา เป็นราชบุตรพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชขึ้นทรงราชย์ ณ อุดงฦาไชย เมื่อปี จ.ศ.1001 ทรงพระนามพระบาทสมเด็จเสด็จพระประทุมราชาธิราชรามาธิบดี จ.ศ.1002 สมภพสมเด็จพระศรีไชยเชษฐ จ.ศ.1003 เจ้าพระยาจันทร์พระนามสมเด็จพระสัตถาออกเป็นสัตรู ลอลพิฆาฏสมเด็จพระมาตุลากับสมเด็จพระอนุชา ทั้งสองพระองค์สุรคต สมเด็จพระสัตถาทรงราชย์อยู่ ณ อุดงฦาไชย ทรงพระนามพระบาทสมเด็จเสด็จพระรามาธิบดี

ฝ่ายสมเด็จพระแก้วฟ้า พระองค์มีพระราชบุตรองค์หนึ่ง เมื่อปี จ.ศ.1017 จ.ศ.1021 สมเด็จพระราชมารดาญวนให้ไปขอกองทัพญวนมารบ พระองค์จับได้ใส่กรงไปสุรคตที่เมืองญวน พระแก้วฟ้าหายไปกลางรบทัพเรือเมื่อปีนั้น แล้วญวนกลับมารบด้วยสมเด็จพระประทุมราชากับสมเด็จพระอุทัย ทั้งสองพระองค์ชนะญวน พระองค์จึงขึ้นทรงราชย์ ณ อุดงฦาไชย จ.ศ.1028 พระองค์ขึ้นทรงราชย์ทรงพระนามพระบาทสมเด็จ เสด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ครั้งนั้นเมืองบาเรนเป็นขบถ พระองค์ให้ยกทัพไปตีได้ ทรงตั้งสมเด็จพระอุไทยผู้เป็นพระอนุชาขึ้นเป็นมหาอุปโยราช

จ.ศ.1034 สมเด็จพระศรีไชยเชษฐาทรงพระนามสมเด็จพระประทุมราชา ผู้เป็นพระราชบุตรเขยคิดลอบฆ่าพระองค์ ๆ สุรคต พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี พระองค์เป็นมหาอุปโยราชหนีไปเมืองญวน จะไปขอกองทัพญวนมารบกับสมเด็จพระประทุมราชาผู้เป็นพระภัคินีโย จ.ศ.1035 สมเด็จพระท้าวกษัตรีให้แขกลอบฆ่าพระองค์สุรคต นักชีทรงพระนามสมเด็จพระแก้วฟ้า ขึ้นทรงราชย์ในอุดงฦาไชย จ.ศ.1036 พระองค์สุรคต นักโนนผู้เป็นพระราชบุตร ขึ้นทรงราชย์ จ.ศ.1038 พระองค์สุรคต อยู่ ณ เมืองปรัมตำลึง เจ้าพระยาโสทรงพระนามสมเด็จพระศรีไชยเชษฐา ผู้เป็นพระอนุชาขึ้นครองราชย์อยู่อุดงฦาไชย นักโนนกับพระองค์เกิดรบกัน แล้วพระองค์ให้ไปขอกองทัพกรุงไทย พระนารายณ์เจ้ากรุงไทย ให้ยกกองทัพบกกองทัพเรือมาช่วยรบกับนักโนน

จ.ศ.1041 นักโนนหนีไปเมืองญวน นักโนนมีแม่นางบุตรจีนคนหนึ่งชื่อนักนางเอม มีพระราชบุตรองค์หนึ่งชื่อนักอิ่ม จ.ศ.1044 นักโนนให้ไปเกลี้ยกล่อมจีนจงกลมาอยู่ ณ เมืองจาม จีนจงกลยอมเข้ากับพระองค์ ๆ ให้ยกทัพมารบได้เมืองโกรมนาย แล้วตีล่วงเข้ามาถึงเมืองพนมเพ็ญจนถึงเมืองอุดงฦาไชย ครั้งนั้นพระองค์ไปสถิตอยู่เมืองทรนจะรึง พระองค์ให้เกณฑ์กองทัพไปรบกับจีน พวกจีนถอยไปอยู่เกาะแตง จ.ศ.1045 พระองค์กลับมาสถิตอยู่อุดงฦาไชย จ.ศ.1046 นักโนนแต่เมืองญวนมาสถิตอยู่เมืองศรีส่อช่อ ให้พวกจีนมารบกับพระองค์อีก

จ.ศ.1049 สมเด็จพระศรีไชยเชษฐา ทรงราชย์ได้สิบสองปี พระชันษาได้ยี่สิบเจ็ดปี ทรงประชวรไข้ทรพิษ จึงมอบเวรราชสมบัติถวายพระราชมารดา ครั้นหายประชวรแล้วออกทรงผนวชได้เจ็ดวันแล้วลาผนวช จ.ศ.1050 สมเด็จเจ้าพระยามาอยู่เมืองกันจงเอีย เป็นขบถคิดร้ายต่อพระองค์ แล้วหนีไปเข้ากับนักโนน พระองค์จึงรับครองราชสมบัติ พวกจีนยกมารบกับพระองค์ ๆ มีชัยชนะ จ.ศ.1051 นักโนนไปขอกองทัพญวนมาทำศึกกับพระองค์ ๆ มีชัยชนะ พวกญวน จ.ศ.1052 พระองค์ขึ้นทรงราชย์ ทรงพระนามพระบาทสมเด็จเสด็จไชยเชษฐา บรมสุรินทราชาธิราชรามาอิศวร มีราชบุตรองค์หนึ่ง จ.ศ.1053 พระองค์สุรคต

อ่านต่อ หน้า 5 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ