ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 5 >>>

ฝ่ายเจ้าพระยายอง พระนามเป็นสมเด็จพระอุไทย มีราชบุตรองค์หนึ่ง เมื่อ จ.ศ.1054 ชื่อนักตน ในปีนี้พระวงษ์นำไพร่พลมาขึ้นกับพระไชยเชษฐา จ.ศ.1057 พระองค์มอบเวนราชสมบัติไปให้สมเด็จพระอุไทยอยู่ในอุดงฦาไชย จ.ศ.1057 เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามพระบาทสมเด็จเสด็จรามาธิบดี

จ.ศ.1058 พระรามาธิบดีสุรคต สมเด็จพระไชยเชษฐารับเอาพระราชสมบัติคืน พระองค์ให้ไปรับนักอิ่ม ผู้เป็นราชบุตรนักโนนมาจากเมืองญวน จ.ศ.1059 ตั้งพระนามนักอิ่มเป็นสมเด็จพระแก้วฟ้า แล้วยกราชบุตรีของพระองค์ให้เป็นชายา มีราชบุตรองค์หนึ่ง จ.ศ.1065 นักชีสมภพทรงพระนามสมเด็จพระสัตถา ต่อมาอ้ายอิ่มนเรนทรบุตรพระยาปัญญาเสนามอญ ขบถต่อพระองค์ ให้ไปนำเจ้าเมืองญวนยกทัพมารบกับพระองค์ พระองค์ถอยไปอยู่เมืองโพธิสัตว์ แล้วให้ยกทัพไปจับได้ตัวอ้ายอิ่ม

จ.ศ.1076 พระศรีธรรมราชาทรงราชย์ พระชันษาได้ยี่สิบสี่ปี สมเด็จพระเจ้าทองผู้เป็นพระอนุชา ทั้งสองพระองค์ทำศึกรบกับสมเด็จพระแก้ว ๆ ผู้เป็นพระเรียม ๆ ให้ไปพาญวนกับพระศรีสุคนธบท กับชาวป่ากับลาวมาตั้งสกัดขัดทัพเกลี้ยกล่อมบรรดาชาวเมือง ๆ ทั้งปวงก็ยอมเข้ากับพระองค์ แล้วยกมาล้อมค่ายพระองค์ทั้งสองได้สามเดือน พระองค์ทั้งสองกับนักอิ่มหลีกหนีไปกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระแก้วฟ้าขึ้นครองราชย์ในอุดงฦาไชยต่อจากสมเด็จพระอนุชา เมื่อปี จ.ศ.1079 พระศรีธรรมราชากับสมเด็จพระองค์ทอง เมื่อปี จ.ศ.1080 สมเด็จพระเจ้ากรุงศรีอยุธยารับสั่งให้เจ้าพระยาพลเทพ กับพระยาราชสุภาวดีกับไพร่พล 1500 นำพระองค์มาเป็นทางไมตรี ครั้นถึงเมืองปัตบอง สมเด็จพระแก้วฟ้าไม่รับเป็นทางไมตรี

 

จ.ศ.1078 พระยาไทยทั้งสองนำพระองค์กลับไปกรุงศรีอยุธยา พระศรีธรรมราชา ทูลลาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา ๆ ให้สมเด็จพระองค์ทองมาตั้งรักษาสกัดเมืองก่อนกองทัพไทยเมื่อปี จ.ศ.1078 พระองค์มาตั้งสกัดขัดด่าน เมืองปัตบองกับเมืองโพธิสัตว์ ชาวเมืองทั้งสองยอมอยู่กับพระองค์ สมเด็จพระแก้วฟ้าให้ยกกองทัพญวนมารบ พระองค์ต้องปืนญวนแล้วถอยมาอยู่กับคนป่าที่บ้านระซีสัน รอคอยกองทัพจากกรุงศรีอยุธยา

จ.ศ.1079 พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา ให้พระยาโกษากับพระยาเดโช นำทัพเรือเกณฑ์ไพร่พลห้าพันมารบ ทัพบกให้เจ้าพระยาจักรีเป็นใหญ่กับนายทัพนายกองเป็นอันมาก เกณฑ์ไพร่พลหมื่นหนึ่ง พระองค์นำทัพไทยยกมา สมเด็จทองออกจากป่ารซีสันนำบรรดาชาวป่าเข้ามารบ ทัพเรือ พระองค์ให้ตั้งรับอยู่ ณ ค่ายบันทายมาศ กำปั่นรั่วถอยกลับคืนไปกรุงศรีอยุธยา

พระศรีธรรมราชากับพระองค์ทองนำกองทัพไทยมาถึงเมืองบาโบ (เมืองบริบูรณ์) จ.ศ.1080 ทั้งสองพระองค์นำกองทัพไทยเข้ามาถึงอุดงฦาไชย สมเด็จพระแก้วฟ้านำไพร่พลเขมรกับญวนออกมารบกับ สมเด็จพระอนุชาทั้งสองพระองค์ กับนายทัพนายกองไทย พระองค์จึงให้ไปขอให้ถอยทัพกลับไปกรุงศรีอยุธยา แล้วจะนำดอกไม้เงินทองไปถวายเป็นเมืองขึ้น กับพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา เจ้าพระยาจักรีกับแม่ทัพนายกองนำพระองค์ทั้งสองกลับไปกรุงศรีอยุธยา จ.ศ.1084 สมเด็จพระแก้วฟ้ามอบเวนราชสมบัติให้สมเด็จพระสัตถา ผู้เป็นพระราชบุตรครองราชย์อยู่อุดงฦาไชย ในปีนั้นตะเลิงอยู่ ณ เมืองนางแผอก คิดขบถ พระองค์ให้ไปปราบได้ พระไชยเชษฐาผู้เป็นพระไอยกา ยังสถิตอยู่เป็นอุปโยราชใหญ่ จ.ศ.1087 พระองค์สุรคต

จ.ศ.1091 พระองค์ยกราชสมบัติถวายพระราชบิดา สมเด็จพระแก้วฟ้าขึ้นทรงราชย์อยู่ในอุดงฦาไชย ทรงพระนามพระบาทสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช รามาอิศวรกรรมภูล ฯ ทรงราชย์ได้เจ็ดเดือนมอบเวนราชย์ให้แก่สมเด็จพระสัตถา ทรงพระนามพระบาทสมเด็จเสด็จบรมราชาธิราชรามาธิบดี จ.ศ.1092 ลาวอยู่ ณ เมืองพะสูตบาพนม ตั้งตัวเป็นนักบุญธรรมชีชัน ไปฆ่าฟันพวกญวนถึงไซ่ง่อน และเมืองบาพนมด้วย พระองค์ทั้งสองให้ไปปราบนักบุญได้ จ.ศ.1093 เจ้าเมืองญวนโกรธ ให้ยกกองทัพมารบกับพระองค์ทั้งสองถอยทัพไปอยู่เปี่ยมแตรงแขวงเมืองสันธุก ครั้นญวนกลับไปแล้ว จึงเข้ามาอยู่อุดงฦาไชย จ.ศ.1094 เจ้าเมืองญวนยกกองทัพมาอีกครั้ง เสด็จทั้งสองถอยไปอยู่เปี่ยมกะเบาแขวงเมืองสันธุก ครั้นญวนกลับไปแล้วจึงเข้ามาอยู่ ณ เมืองละแวก

อ่านต่อ หน้า 6 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ