ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 6 >>>

พระไชยเชษฐา สุรคตเมื่อปี จ.ศ.1097 พระชันษาได้ ห้าสิบหกปี พระศรีธรรมราชา และสมเด็จพระองค์ทองผู้เป็นอนุชาได้สร้างเจดีย์ด้วยดีบุกปิดทองสูงเก้าวา และเจ็ดวาตามลำดับ แล้วออกผนวชองค์ละสองครั้งแล้วลาผนวช

นักอิ่ม ออกผนวชสองครั้งในปี จ.ศ.1088 และ 1093 ต่อมาในปี จ.ศ.1097 สมเด็จพระราชบิดาให้พระนามเรียก สมเด็จพระศรีธรรมราชาแล้วพระองค์ถวายบังคมลาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา ๆ ให้มาเป็นไมตรีกับพระบรมราชา ๆ ไม่ยอมเป็นไมตรี พระองค์จึงค้างอยู่ ณ เมืองนางรอง แขวงเมืองนครราชสีมา

พระบรมราชา พระสัตถา ทั้งสองพระองค์เสวยราชย์ พระองค์ไม่วางพระทัยในสมเด็จพระศรีสุชาดา ซึ่งเป็นพระอัครมเหสี กับนักโสซึ่งเป็นสมเด็จพระอุไทย นักสงวนซึ่งเป็นสมเด็จพระไชยเชษฐากับเจ้าพระยาจันทร์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระประทุมราชา ผู้เป็นพระอนุชาทั้งสามพระองค์ พระองค์จึงเสด็จไปอยู่เมืองพนมเพ็ญ แล้วจะให้คนมาล้อมฆ่าคนทั้งสี่ พระองค์ทั้งสามผู้เป็นพระอนุชาคิดกำเริบ เที่ยวเกลี้ยกล่อมบรรดาครอบครัวในเมือง ลงแวก ชาวเมืองเข้ากับพระองค์ทั้งหมด พระบรมราชาและพระสัตถาทราบเหตุ ยกทัพมารบกับสมเด็จพระอุไทย ๆ มีชัยชนะสมเด็จพระศรีไชยเชษฐ ไปสกัดทัพเมืองบาพนมฟากตะวันออก สมเด็จพระประทุมราชา สกัดทัพข้างฟากตะวันตก พระองค์ทั้งสองให้ยกไปตามพระบรมราชา พระสัตถากับนักอิ่ม ผู้เป็นพระอนุชาทั้งสามพระองค์ ซึ่งหนีไปเมืองญวนสมเด็จพระศรีธรรมราชา ซึ่งมาจากกรุงไทยนั้น ได้เกลี้ยกล่อมชาวป่าได้มากแล้ว จึงยกมาตีเมืองนคร ฯ ยอมอยู่กับพระองค์เมื่อปี จ.ศ.1099 พระศรีธรรมราชากับสมเด็จพระองค์ทอง เมื่อปี จ.ศ.1099 ได้ถวายบังคมลาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา ๆ เบิกให้พระองค์เสด็จมาทัพเรือมาถึงเมืองจันทบุรี เข้าถึงเมืองกำปอด กะพงรโสม สมเด็จพระองค์ทอง เสด็จมาอยู่เมืองนางรอง รวบรวมชาวป่ายกมาตามสมเด็จพระศรีธรรมราชา มาถึงเมืองนคร แล้วมาอยู่ใกล้เกาะสำโรงแสน สมเด็จพระมาตุฉา กับสมเด็จพระอนุชา มารับเข้ามาอยู่ในแพรกสำโรงแสน

พระศรีธรรมราชา ยกมาแต่เมืองนคร ไปเมืองสันธุก พามาอยู่พร้อมกับพระองค์ที่แพรกสำโรงแสน สมเด็จพระองค์ทองพาไพร่พลมาอยู่ อุดงฦาไชย ออกไปรับพระศรีธรรมราชาที่เสด็จมาจากเมืองกะพงโสม เข้ามาอยู่เมืองตรัง จ.ศ.1100 สมเด็จพระองค์ทอง ให้สมเด็จพระอุไทยผู้เป็นราชบุตร กับสมเด็จพระศรีไชยเชษฐา ผู้เป็นภัคินีโยไปรับพระองค์ถึงเมืองเชิงกรรชุม แล้วเสด็จมาอยู่เมืองพนมเพ็ญ แล้วมาอยู่อุดงฦาไชย ขึ้นทรงราชย์อีก ทรงพระนามสมเด็จเสด็จพระไชยเชษฐาธิราชรามาธิบดี

สมเด็จพระองค์ทอง ขึ้นเป็นมหาอุปโยราช เรียกสมเด็จพระรามาธิบดี จ.ศ.1109 พระศรีธรรมราชาประชวรสุรคต มุขมนตรีทั้งหลายจึงถวายราชสมบัติแก่ สมเด็จพระรามาธิบดี ในปีเดียวกันนั้นพระยานเรนทร์ตกเจ้า เมืองป่าสัก คิดกำเริบฆ่าญวนตั้งตัวเป็นใหญ่เกลี้ยกล่อมไพร่พลยกไปถึงเกาะโฮมเปี่ยมแม่สอสู้รบกับญวน จ.ศ.1110 เมืองญวนโกรธให้แม่ทัพญวนพาพระสัตถายกมารบชนะ พระยานเรนทร์ตก แล้วเผาเรือรบแตกขึ้นไปถึงบันทายสะแดก แตกไปถึงค่ายบันทายพนมเพ็ญ ค่ายเจ้าฟ้าทะละหะเอก ค่ายบันทายมุขกำพูลจนถึงพระยาฦา สมเด็จพระรามาธิบดี กับสมเด็จพระราชบุตร กับพระภัคินีโย พระภัคินียา ออกจากบันทายเพชรเสด็จไปกรุงศรีอยุธยา

กองทัพญวน ส่งสมเด็จพระสัตถา มาอยู่บนตำหนัก สมเด็จพระอุทัยราชา ณ บึงปลาม้าได้หกเดือนพระยากลาโหมอก พระยาสุวรรณคาโลกอก กลับมาจากสมเด็จพระรามาธิบดี ซึ่งไปอยู่กรุงศรีอยุธยา พระยาทั้งสองมาถึงเมืองโพธิสัตว์ คิดอ่านนำไพร่พลมาสู้รบกับญวนที่ทุ่งสาปอังกาม (ทุ่งร้านแกลบอิฐ) ตามไล่ญวนมาถึงบ้านบันทายเพชร

นักองเอง ผู้เป็นพระอนุชาสมเด็จพระสัตถานั้น ประชวรสุรคต ณ เมืองกะพงชะนัง กองทัพญวนนำสมเด็จพระสัตถาถอยกลับไปเมืองญวน และสุรคตที่เมืองญวน

อ่านต่อ หน้า 7 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ