ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารเขมร

 หน้า >>  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

หน้า 7 >>>

พระยากระลาโหมอก พระยาสุวรรคาโลกอก รบชนะญวนแล้วอยู่เป็นใหญ่ในเมืองบันทายเพ็ชร จึงให้มีหนังสือไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ กับสมเด็จพระรามาธิบดีให้ทรงทราบเนื้อความทุกประการ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จึงตรัสใช้ให้สมเด็จพระศรีไชยเชษฐา ออกมาถึงบันทายเพ็ชร เสด็จไปครองราชย์เมื่อปี จ.ศ.1111 ทรงพระนามสมเด็จพระศรีไชยเชษฐาราชาธิราชบรมบพิตร แล้วพระองค์ตั้งพระยาสุวรรคาโลกอก ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าทะละหะ เมื่อปี จ.ศ.1112 แต่บรรดามุขมนตรีเกลียดชัง จึงกราบทูลหาเหตุยุแยงว่าเจ้าฟ้าทะละหะอกคิดขบถ พระศรีไชยเชษฐจึงตรัสใช้โปทีมินกับบรรดาแขกจาม ยกไปล้อมจับเจ้าฟ้าทะละหะอก

เจ้าฟ้าทะละหะอกรู้ตัวหนีไปกรุงศรีอยุธยา แล้วพระศรีไชยเชษฐ ตั้งพระยาจักรีเภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าทะละหะ จ.ศ.1113 พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รับสั่งโปรดให้สมเด็จพระรามาธิบดี กับบรรดาเจ้าเขมรทุกองค์ออกมาอยู่เมืองพม่าเก่า

สมเด็จพระอุไทยราชา ยาตราไปอยู่เมืองนครวัด จ.ศ.1114 เจ้าฟ้าทะละหะเอกเป็นพระเกษตรหาเหตุอยากได้เป็นใหญ่ คิดกำเริบใช้หมื่นพรหมบุตรไปชักชวนสีเลสวดอยู่ ณ เขาขะโชล ให้ยกกองทัพไปล้อมจับพระศรีไชยเชษฐด้วยเหตุอยากได้ราชสมบัติถวายนักองตน สมเด็จพระรามาธิบดีทรงทราบแล้ว ให้ล้อมจับฆ่าเสียที่เขากำแรงพนมชรองสีลสวดตั้งตนเป็นเจ้าให้คนหนึ่งมือขาดเท้าขาด ตั้งให้เป็นองค์คุลีราชยกไพร่พลสามพัน เข้ามาถึงบ้านศีศะกระบือ ณ อุดงฦาไชย พระศรีไชยเชษฐ์ใช้พระยาพิศณุโลกบีเป็นแม่ทัพยกพลไปสู้รบกับทัพสีลสวด กับองค์คุลีราช แต่สู้ไม่ได้ จึงตรัสให้พระยาโพวิสาละราชองค์ยกไปช่วยรบรั้งทัพไว้ หมื่นพรหมรู้ข่าวว่าสมเด็จพระรามาธิบดีล้อมจับบิดาตนฆ่าตายแล้ว จึงพากองทัพสีลสวดหนีกลับไปเมืองพม่าเก่า ครั้งนั้นสมเด็จพระรามาธิบดี ฯ พระแก้วฟ้า พระองค์ทอง ออกรบได้ชัยชนะ จับได้สีลสวดกับองค์คุลีราชใส่กรง นำมาถึงบันทายเพ็ชร พระศรีไชยเชษฐาให้ฆ่าเสียทั้งสองคน แล้วพระองค์มาอยู่บันทายเพ็ชร

จ.ศ.1115 สมเด็จพระอุไทยราชาประชวรพระยอดสุรคต สมเด็จพระรามาธิบดี จึงตั้งพระนามอนักองค์ตน ผู้เป็นราชนัตโตเรียกว่าสมเด็จพระอุไทยราชาเหมือนพระราชบิดา แล้วตั้งสมเด็จพระศรีสุริโยพันธ์เป็นพระมหาอุปราช จ.ศ.1117 สมเด็จพระศรีไชยเชษฐาประชวรสุรคต บรรดามุขมนตรีพร้อมกันถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระรามาธิบดี จ.ศ.1119 พระมหาอุปราชให้มาลอบฆ่าสมเด็จพระอุไทยราชา

พระโสทัตอยู่เมืองเปียม รับเอาพระอุไทยราชาไปถึงเมืองเปียม แล้วใช้พระยาโกษาลำ พระยาโนเศรษฐีดอ กับ พระยศเป็นแม่ทัพยกมารบได้เมืองตรัง เมืองบันทายมาศ เมืองไพรกะบาด เมืองนครสัปติน เมืองบาที เมืองสำโรงทอง แล้วไปสู้รบกับสมเด็จพระศรีสุริโยพันธุ์ ที่เมืองบันทายเพ็ชร

สมเด็จพระอุไทยราชายกไพร่พลจากเมืองเปียม ตามกองทัพมาภายหลัง ถึงเมืองกระพงกะสัง ตีขึ้นมาตามลำแม่น้ำเปียม มัจรุกได้มาเป็นเมืองขึ้นทุกตำบล ยกทัพมาถึงพนมเพ็ญ ทัพสมเด็จพระศรีสุริโยพันธุ์ ล่าถอยเข้ามาถึงค่าย พวกพลหนีกระจัดกระจายจากกัน สมเด็จพระแก้วฟ้า หนีไปอยู่วัดสะแบงแปลงตัวเป็นสงฆ์ สมเด็จพระศรีสุริโยพันธุ์ หนีไปเมืองไพรกระดี นายทัพนายกองตามจับมาได้ ฆ่าเสียทีเมืองกะพงชะนัง

นักองค์โนนนักองค์ชี หนีไปผนวชบนพระวิหารไตรยในพระราชวังของสมเด็จพระรามาธิบดี บรรดามุขมนตรีสมเด็จพระอุไทยราชาไปจับ สมเด็จพระแก้วฟ้าให้ลาผนวชแล้วนำไปฆ่าเสีย สมเด็จพระอนุชาติสตรีผู้เป็นอัครมเหสี สมเด็จพระศรีสุริโยพันธุ์ คิดกันกับเจ้าฟ้าทะละหะเภา พระยาวงษาธิราชโสม ยกไปลอบฆ่าสมเด็จพระอุไทยราชา ๆ ล่าถอยมาถึงกระพงหลวง ลงเรือพระที่นั่งให้จัดเป็นกองทัพให้กวาด บรรดาครอบครัว เขมร จีน จาม แขก ฝรั่ง บรรดาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเข้าเกลี้ยกล่อมเป็นข้าพระองค์ทั้งสิ้น แล้วถอยมาอยู่ ณ เกาะโพพระบาท แล้วยกทัพจากโพพระบาทไปรบชนะทัพเจ้าฟ้าทะละหะเภา สมเด็จพระรามาธิบดีพร้อมทั้งพระญาติวงศ์ จากบันทายเพ็ชรไปอยู่เมืองโพธิสัตว์ จ.ศ.1119 ทรงประชวรสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระองค์ทองถอยไปอยู่ปลายเขตแดนเมืองโพธิสัตว์ ชื่อบอระวิล ข้างตะวันออกของไพรระลือซัน

อ่านต่อ หน้า 8 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ