ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประชุมพงศาวดาร

พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

พงศาวดารล้านช้าง

1 | 2 | 3 | 4 | 5

หน้า 3

ฟ้างุ้ม ลูกผีฟ้า หลานพระยาคำผง เกิดเมื่อปี จ.ศ.678 อายุได้ สามสิบเจ็ดปี จึงได้เป็นพระยาแทนปู่ เป็นพระยาได้สี่ปี ก็ละธรรมคำสอนพระมหาเถรเจ้า กระทำผิดทุจริต เสนา อำมาตย์พร้อมกันขับพระยาฟ้างุ้ม ออกจากลาวไปอยู่ดอมพระยาคำที่เมืองน่าน อายุได้ห้าสิบแปดปี ตายเมื่อปี จ.ศ.736 ฟ้างุ้มมีลูกชายชื่ออุ่นเรือน เกิดเมื่อปี จ.ศ.718 หนีจากเมืองลาวไปอยู่ดอย ครั้นอายุได้สิบเจ็ดปี เขาจึงเอากุมารมาตั้งราชาภิเศกเป็นพระยาแทน คนทั้งหลายเรียกว่า สามแสนไทย เป็นพระยามาได้สิบสามปี มีความกรุณาไพร่ฟ้าข้าไทยทั้งหลาย เหตุเพราะท่านอยู่ตามบุราณจารีตคองเท้าพระยาแต่ก่อน อายุได้หกสิบปีตาย เมื่อปี จ.ศ.718 พระยาสามแสนไทยมีลูกชายหกคนชื่อ หมื่นบาน ลานคำแดง ท้าวไส ท้าวคำเต็มได้แต่งานกับนางแก้วยอดฟ้าลูก พระยาอโยทธยาชาวใต้ ท้าวกองแก้วได้แต่งงานกับออกสาลูกพระยาเชียงใหม่ และท้าวฤาไชย มีลูกหญิงห้าคน ลานคำแดงได้เป็นพระยาแทนพ่อ พระยาลานคำแดง มีลูกชายห้าคน ชื่อท้าวพรหมทัต ท้าวยุคล เมื่อพระยาลานคำแดงตาย ท้าวพรหมได้เป็นพระยาแทนพ่อ เสวยเมืองได้สิบเดือน เขาก็ว่าไม่ดีเอาไปฆ่าเสีย แล้วเอาท้าวคำเต็มลูกพระยาสามแสนไทย เป็นพระยาชื่อ พระยาปาก เป็นพระยาได้ห้าเดือน เขาก็ถอดออก แล้วไปเอาท้าวไส ผู้ไปกินเมืองตะบองขอนมาเป็นพระยา ชื่อพระยาหมื่น เป็นพระยาได้หกเดือนเข้าจักฆ่าเสีย จึงชิงฆ่าตัวตายเสียก่อน

ต่อจากนั้นได้ไปเอาท้าวไค หลานพระยาสามแสนไทย ผู้ไปกินเมืองเชียงไคมาเป็นพระยา เป็นพระยาได้สามปีก็ถูกเอาไปฆ่าที่สบคาน แล้วเอาท้าวกอนคำลูกพระยาสามแสนไทย ผู้ไปกินเมืองเชียงสามาเป็นพระยาชื่อพระยาเชียงสา ต่อมาจึงเอาลูกพระยาลานคำแดงมาเป็นพระยาแทนเสวยเมืองได้ แปดเดือนเขาจะฆ่าเสียแต่รู้ตัวก่อน จึงพาบ่าวไพร่หนีไปพึ่งชาวใต้ เขาตามมาพบข้าคนในโรงทองมันได้บอกเรื่องราวไป ตามที่พ่อสอนเขาก็ใส่ใจว่าพระยาสามแสนไทยมาเกิด จึงยกให้เป็นพระยาชื่อพระยาคำเกิด เป็นพระยาได้สามปีเป็นลมตายเหตุที่สาวชาวล้านช้างมักฆ่าท้าวพระยาราชวงษาเสียนั้น เป็นด้วยมหาเทวีผู้หนึ่ง ลุกพระยาสามแสนไทยเป็นผู้ที่มีมารยาสาไถยจรรไรร้ายนัก ท้าวพระยาผู้ใดไม่ชอบใจนางผู้นั้น นางก็ให้บ่าวคนสนิท และเสนาอำมาตย์ให้ฆ่าเสียสิ้น

ต่อมาเสนาอำมาตย์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันเอามหาเทวีผู้นั้นไปฆ่าเสียที่บ้านผาเดียว แล้วปรึกษากันว่าจะเอาใครมาเป็นพระยา มีผู้แนะนำให้ไปเอาท้าวลือไชยวัน ผู้ไปกินเมืองซ้ายมาเป็นพระยา เมื่อได้ราชาภิเศกแล้วได้ชื่อว่า พระยาไชยจักรพรรดิ์แผ่นแผ้ว เมื่อปี จ.ศ.800 มีลูกชายสิบคน ท้าวก้อนแก้วได้เป็นพระยาแสนเมือง ได้ชื่อว่าพระเจ้าเชียงลอ ท้าวคำแท่งได้กินเมืองซ้าย จ.ศ.842 บัวขวางชุน และเนิกอง เอากำลังข้าศึกมาโจมตีเมืองลาว เสียเมืองชวาด้วยเหตุที่แกวเข้ามาสู่บ้านเมือง

พระเจ้าไชยจักพรรดิ์ทิ้งเมืองหนีไปเชียงคาน แล้วเวนแผ่นดินให้แก่เจ้าชายแทน ที่ชื่อว่า ท้าวแทนคำ เจ้าแทนคำรวบรวมรี้พลมารบแกวที่ปากเถาพูน เจ้าแทนคำไล่ไปถึงแดนเมือง บัวขวางชุนแพ้เข้าเขต แกวได้หกวันก็ถูกฟ้าผ่าตาย

พระยาไชยจักรพรรดิ์ อายุหกสิบห้าปี ก็ถึงอนิจกรรมที่เชียงคาน เจ้าแทนคำได้เป็นพระยาแทนพ่อ ได้ชื่อว่า พระสุวรรณปาสัง ได้ขึ้นมาตั้งอยู่เชียงคงเชียงทองที่เก่าพ่อตน

พระสุวรรณปาสัง เสวยราชย์ได้เจ็ดปีก็สิ้นชีวิต เมื่อปี จ.ศ.847 ท้าวแสนไทย ลูกพระยาไชยจักรพรรดิ์ ได้เป็นพระยาแทนพี่ตน ได้ชื่อว่าพระยาล่าน้ำแสนไทยภูวนารถ

พระยาล่าน้ำแสนไทย ฯ เสวยราชย์ได้สิบปี อายุได้หกสิบหกปี ก็ถึงแก่อนิจกรรม ท้าวชมภูผู้เป็นลูกได้เป็นพระยาแทนพ่อได้ห้าปีเขาก็ฆ่าเสีย ท้าวลุเพไชยกุมารลูกพระไชยจักรพรรดิ์ราช ได้เป็นพระยา เมื่อปี จ.ศ.863 ได้ชื่อว่า พระยาวิชุณหราชาธิบดีศรีสัตนาคนหุต

เมื่อเสวยราชย์แล้ว ก็เอาน้องชื่อท้าวเทพาไปกินเมืองขาวเรียกกันว่า เจ้าขาวเทพา พระยาวิชุณหราชา ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อปี จ.ศ.882 เมื่อเสวยราชย์ได้สิบห้าปี มีลูกชายชื่อโพธิสาราชกุมาร

อ่านต่อ หน้า 4 >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ