Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว

ลักษณะและคุณค่าของครอบครัวไทย

ครอบครัวในสังคมต่างๆย่อมมีโครงสร้างและลักษณะที่แตกต่างกัน ห่างแต่จะแบ่งครอบครัวเป็นประเภทใหญ่ๆเพื่อความสะดวกในการศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

 

หน้าที่ของครอบครัว

ครอบครัวมีบทบาทและหน้าที่สำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของคน และยังทำหน้าที่สนองความต้องการของคนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตใจ ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่ของครอบครัวออกเป็น 4 ประการคือ

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com