สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว

ลักษณะและคุณค่าของครอบครัวไทย

ครอบครัวในสังคมต่างๆย่อมมีโครงสร้างและลักษณะที่แตกต่างกัน ห่างแต่จะแบ่งครอบครัวเป็นประเภทใหญ่ๆเพื่อความสะดวกในการศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

 • ครอบครัวเดี่ยว ( Nuclear Family ) บางตำราเรียกว่าครอบครัวเนื้อแท้ หรือ ครอบครัวเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย อ แม่ ลูก
 • ครอบครัวขยาย ( Extenden Family ) จะประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวตั้งแต่สองครอบครัวมารวมกัน แต่ครอบครัวขยายที่แท้จริงจะประกอบด้วยสมาชิกสามชั่วอายุคน (หรือมากกว่า) ที่เป็นญาติกัน ได้แก่ ปู่ ยา ตา ยาย พ่อ แม่ และ ลูกๆ ครอบครัวขยายที่เกิดขึ้นได้เพราะลูกที่แต่งงานแล้วไม่ออกไปตั้งบ้านใหม่เป็นของตนเอง แต่กลับมีภรรยาหรือสามีมาอยู่กับครอบครัวเดิมของตนเอง

 

หน้าที่ของครอบครัว

ครอบครัวมีบทบาทและหน้าที่สำคัญมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของคน และยังทำหน้าที่สนองความต้องการของคนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตใจ ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่ของครอบครัวออกเป็น 4 ประการคือ

 • หน้าที่ในการผลิตสมาชิกให้กับสังคม ( Reproductive Function ) การผลิตสมาชิกใหม่ให้กับครอบครัวมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ได้แก่

  1) การแต่งงานกันตามกฎหมาย
  2) การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงโดยไม่แต่งงาน
  3) การย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยร่วมกัน
 • หน้าที่อบรมเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาแก่สมาชิกในครอบครัว ( Enculuraion ) เมื่อมีการกำเนิดแก่บุตรหรือธิดาให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยดี แลสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองภายในอนาคต
 • หน้าที่ทางเศรษฐกิจ ( Economic Function ) ทุกคนในครอบครัวมีอาหารสำหรับรับประทานมีอาหารสำหรับที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อการยังชีพ จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องจัดหาปัจจัยต่างๆเหล่านี้ เพื่อสร้างความสุขให้กับครอบครัวที่ต้องจัดหาปัจจัยต่างๆเหล่านี้ เพื่อสร้างความสุขให้กับครอบครัวของตนเอง
 • หน้าที่ให้ครอบครัวอบอุ่นทางด้านจิตใจ ( Psychological Function ) เป็นหน้าที่ของครอบครัวที่ตอบสนองทางด้านอารมณ์และจิตใจของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของสมาชิกทุกคน ที่ต้องยึดถือนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นกำลังใจกันและกันในการร่วมต่อสู้ชีวิต

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ