สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

การแต่งงาน

ความหมายของการแต่งงาน

เป็นการเปลี่ยนสถานภาพสำหรับชายและหญิง เป็นการบอกให้สังคมได้รับทราบ ว่าครอบครัวใหม่กำลังจะเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบภายในครอบครัวเพราะแต่ละ คนที่อยู่ร่วมกันย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน วิถีชีวิตที่แตกต่างกันจึงต้องมีการ กำหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างเหมาะสม

เหตุผลในการแต่งงาน

 • ความรัก เป็นสิ่งเริ่มแรกในการคิดวางแผนที่อยู่ร่วมกันเพื่อใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่ง แต่ละคนต้องมีความซื่อตรงในความรักต่อกัน ชีวิตคู่ดำรงอยู่ต่อไป
 • ความมั่นคง ความมีเกียรติในสังคม การสร้างครอบครัวจำเป็นต้องมีปัจจัยต่างๆ เพื่อความดำรงเป็นครอบครัว โดยเฉพาะปัจจัยด้านเงินตรา เมื่อมีฐานทางการเงินมั่นคง ความมีเกียรติทางสังคมก็ติดตามมาเป็นสำคัญต่อไป
 • เพื่อนคู่คิด เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็เพื่อที่จะต้องการที่มีเพื่อนสามารถปรับทุกข์ สามารช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม
 • สนองความต้องการทางเพศ ความสัมพันธ์ทางเพศและการตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเองเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการและแสวงหาทางออกกับความต้องการเหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและจารีตประเพณี
 • ผู้สืบสกุล หน้าที่ของครอบครัวที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างหรือการให้กำเนิดสมาชิกในครอบครัวเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรในสังคม
 • ต้องการคนดูแลยามแก่ชรา เมื่อยามบุคคลมีอายุมากขึ้นร่างกายทรุดโทรมไปตามวัยจนไม่สามารถดูแลตนเองได้

 

เหตุผลในการเลือกคู่ครอง พิจารณาดังนี้

 • บุคลิกรูปร่างหน้าตาถือเป็นอันดับแรกของการพิจารณาโดยเป็นการดูหรือสังเกตจากลักษณะภายนอกของร่างกาย หรือเป็นเหมาะสมเป็นที่ต้องการของตนหรือไม่
 • ความรัก เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คู่ครองมั่นคงและยืดยาว
 • รสนิยม ในยุคสมัยปัจจุบันรสนิยมที่ตรงกันในการคบหาสมาคม
 • ระดับความรู้ ความคิดความรู้ที่เท่าเทียมกันมีผลทำให้เกิดความเข้าใจอันดีกว่าบุคคลที่มีระดับความรู้แตกต่างกัน และผู้ที่เลือกคู่ครองก็มักจะต้องการผู้ที่ระดับความรู้ที่เท่าเทียบกันกับตนเอง
 • อายุ การเลือกอายุที่มีประสบการณ์ในชีวิต เป็นส่านเสริมให้รู้เท่าทันโลกและดำรงอยู่ภายในสังคมอย่างปลอดภัย
 • ฐานทางเศรษฐกิจ ในยุคปัจจุบันถือว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญ ในการครองคู่ เพราะเงินสามารถนาสิ่งที่เราต้องการได้
 • ภูมิหลังของแต่ละบุคคล ปัจจัยด้านนี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในการนำมาพิจารณาประเพณีเสียก่อน
 • พิธีกรรทการแต่งงาน ปัจจัยด้านนี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่ถือเอาการอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองจำเป็นต้องผ่านพิธีกรรมจารีตประเพณีเสียก่อน
 • เป็นการเสริมแต่งให้เชื่อว่า เป็นบุคคลที่สามารถพึ่งพาอาศัยและร่วมวิถีชีวิตเดียวกันได้อย่างมีเกยรติและได้รับการยกย่องจากสังคม
 • ความเชื่อใจจากบิดามารดาเป็นปัจจัยเสริมแต่งให้ชีวิตคู่ราบรื่นขึ้นเพราะผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายมีส่วนสำคัญสร้างความเข้าใจกัน

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย