สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน

บทบาทของคู่สมรสที่พึ่งมีต่อกัน

 • ซื่อตรงต่อกัน คู่สมรสควรมีความซื่อตรงต่อกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 • ลดทิฐิต่อกัน เพื่อบรรเทาความขัดแย้งที่มีต่อกันและสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว
 • ให้ความเคารพต่อกัน จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 • ทำหน้าที่ของตนเองภายในครอบครัวอย่างสมบูรณ์ เช่น พ่อบ้านเป็นผู้นำครอบครัว แม่บ้านเป็นผู้ดูแลจัดการภายในบ้าน

หน้าที่ของบิดามารดา

บิดามารดาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว บิดามารดาที่ดีควรปฏิบัติ ดังนี้

 • ประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร เพื่อหาทรัพย์มาใช้จ่ายสร้างประโยชน์ และความสุขให้แก่สมาชิกในครอบครัว โดยไม่ก่อหนี้สิน และใช้จ่ายอย่างประมาณตน
 • รู้จักวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆภายในครอบครัว เช่น รู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น
 • เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติและปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
 • อบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยในการดำรงชีวิต
 • อธิบายให้บุตรเชื่อมั่นในการทำวามดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
 • โน้มน้าวให้บุตรประพฤติดีงาม สุจริต รู้จักใช้ชีวิต และกิริยามารยาทในการเข้าสังคมทั้งในระดับครอบครัวและสังคมทั่วไป
 • ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการศึกษาหาความรู้ เพื่อปรับปรุงชีวิตให้มีหลักฐานมั่นคง
 • อบรมสั่งสอนบุตรให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมในโอกาสต่างๆตามความเหมาะสม
 • ดูแลทุกข์สุขและให้ความอบอุ่นแก่บุตร เป็นที่พึ่งบุตร รวมทั้งมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสอันควร
 • ความรับผิดชอบในการศึกษาของบุตรโดยสนับสนุนให้มีการศึกษาของบุตรโดยสนับสนุนให้มีการศึกษาเล่าเรียนตามกำลังและสติกำลังและสติปัญญาของบุตรอย่างเต็มความสามารถ เพื่อจะให้บุตรมีวิชาความรู้นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

 

หน้าที่ของบุตร

 • ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติด้วยความคำสั่งสอนด้วยความจริงใจ
 • เมื่ออยู่ในวัยเรียนก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หาความรู้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนาการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพสำหรับเลี้ยงชีวิตในอนาคต
 • ช่วยเหลืองานด้วยความเต็มใจ โดยไม่หลบเลี่ยงเกี่ยงงอนให้ผู้อื่นทำ
 • ปฏิบัติตนเป็นคนมีระเบียบวินัย มีกิริยามารยาทงดงาม ช่วยรักษาเกียรติยศของวงศ์ตระกูล
 • ดูแลบิดามารดาและผู้มีพระคุณ เมื่อถึงยามท่านแก่ชราหรือเมื่อเวลาอันสมควร

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ