สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

การแก้ไขปัญหาครอบครัว

  • การใช้เหตุผลต่อกัน ในการดำรงชีวิตร่วมกันมักจะมีเหตุทำให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ จึงควรหาต้นเหตุของปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและรอบคอบเป็นพื้นฐานเพื่อหาความเข้าใจกัน
  • การรู้จักประนีประนอม เมื่อบุคคลที่มีคามแตกต่างกัน ทั้งด้านวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตแต่ต้องอาศัยเข้ามาอยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดความคิดและปฏิบัติที่แตกต่าง ดังนั้นบุคลภายในครอบครัวควรต้องหาจุดกึ่งกลางในการปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  • การให้ความรักต่อกัน ปัญหาครอบครัวมักเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้จะสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัว ดังนั้นหากบุคลใช้ความรักที่ต่อกันก็จะสามารถยุติปัญหาต่างได้
  • การทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ การทำหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย หรือการทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในรอบครัวได้ดี สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ