สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

การแก้ไขปัญหาครอบครัว

  • การใช้เหตุผลต่อกัน ในการดำรงชีวิตร่วมกันมักจะมีเหตุทำให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ จึงควรหาต้นเหตุของปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและรอบคอบเป็นพื้นฐานเพื่อหาความเข้าใจกัน
  • การรู้จักประนีประนอม เมื่อบุคคลที่มีคามแตกต่างกัน ทั้งด้านวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตแต่ต้องอาศัยเข้ามาอยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดความคิดและปฏิบัติที่แตกต่าง ดังนั้นบุคลภายในครอบครัวควรต้องหาจุดกึ่งกลางในการปฏิบัติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  • การให้ความรักต่อกัน ปัญหาครอบครัวมักเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้จะสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัว ดังนั้นหากบุคลใช้ความรักที่ต่อกันก็จะสามารถยุติปัญหาต่างได้
  • การทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ การทำหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย หรือการทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในรอบครัวได้ดี สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย