สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

         กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือทางการแต่งงานจำนวนหนึ่ง ที่ได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน อยู่ภายในบ้านเรือนเดี่ยวกัน ซึ่งครอบครัวจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังนี้

  • ผู้คนจำนวนหนึ่ง ที่อาจประกอบด้วยคนในวัยและเพศต่างๆรวมอยู่ด้วยกัน
  • คนเหล่านั้นต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน คือความเกี่ยวข้องในฐานะญาติพี่น้อง คือ มีการสืบสายโลหิตและแต่งงานกัน
  • คนเหล่านั้นมีการใช้ชีวิตร่วมกัน คือ การร่วมกันผลิตร่วมกันใช้ทรัพยากรต่างๆอันเป็นของครอบครัว และร่วมทุกข์ร่วมสุขในเรื่องอื่นๆตามสถานการณ์และบทบาทที่พึ่งมีต่อกันในสังคม
  • สมาชิกในครอบครัวเดียวกันอาจอาศัยในบ้านหลังเดียวกัน แต่อาจมี ข้อยกเว้นได้บางกรณี เช่นสมาชิกของครอบครัวบางคนอพยพไปทำมาหากินต่างถิ่นชั่วคราวหรือที่เรียนที่อื่นเป็นต้น

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย