สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ครอบครัว

         กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือทางการแต่งงานจำนวนหนึ่ง ที่ได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน อยู่ภายในบ้านเรือนเดี่ยวกัน ซึ่งครอบครัวจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังนี้

  • ผู้คนจำนวนหนึ่ง ที่อาจประกอบด้วยคนในวัยและเพศต่างๆรวมอยู่ด้วยกัน
  • คนเหล่านั้นต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน คือความเกี่ยวข้องในฐานะญาติพี่น้อง คือ มีการสืบสายโลหิตและแต่งงานกัน
  • คนเหล่านั้นมีการใช้ชีวิตร่วมกัน คือ การร่วมกันผลิตร่วมกันใช้ทรัพยากรต่างๆอันเป็นของครอบครัว และร่วมทุกข์ร่วมสุขในเรื่องอื่นๆตามสถานการณ์และบทบาทที่พึ่งมีต่อกันในสังคม
  • สมาชิกในครอบครัวเดียวกันอาจอาศัยในบ้านหลังเดียวกัน แต่อาจมี ข้อยกเว้นได้บางกรณี เช่นสมาชิกของครอบครัวบางคนอพยพไปทำมาหากินต่างถิ่นชั่วคราวหรือที่เรียนที่อื่นเป็นต้น

ลักษณะและหน้าที่ของครอบครัว
การแต่งงาน
บทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในครอบครัวพึ่งมีปฏิบัติต่อกัน
การป้องกันปัญหาครอบครัว
การแก้ไขปัญหาครอบครัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ