เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การขยายพันธุ์พืช

การตัดชำ

การตัดชำ หมายถึง การตัดส่วนต่างๆ ของต้นพืช เช่น ใบ ลำต้น กิ่ง และราก นำมาชำในที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม ทำให้เกิดพืชต้นใหม่ขึ้นมา เหมือนต้นแม่เดิมทุกประการ

ประโยชน์

 1. เป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายและประหยัด
 2. ไม่กลายพันธุ์
 3. ต้นทุนต่ำ
 4. ขยายพันธุ์ได้ในเวลาอันสั้น
 5. ไม่ต้องการเทคนิคการปฏิบัติดูแลและรักษามากมาย
 6. ไม่มีเนื้อหาเรื่องเนื้อไม้ประสานกันระหว่างกิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอ

ประเภทของการตัดชำ

 1. การตัดชำใบ เช่น ต้นโคมญี่ปุ่น กุหลาบหิน บิโกเนีย และลิ้นมังกร ฯลฯ
 2. การตัดชำราก เช่น สาเก สนต่างๆ และต้นสัก ฯลฯ
 3. การตัดชำกิ่ง แยกออกเป็น 3 ประเภท
  - การตัดชำกิ่งอ่อน เช่น เบญจมาศ ฤษีผสม แคคตัส และเข็มญี่ปุ่น ฯลฯ
  - การตัดชำกิ่งกิ่งกึ่งแก่ เช่น ส้ม มะกอก ฝรั่ง โกสน และหมากผู้หมากเมีย ฯลฯ
  - การตัดชำกิ่งแก่ เช่น เฟื่องฟ้า กุหลาบ แคฝรั่ง และทองหลาง ฯลฯ

เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์

1. ต้นพันธุ์
2. มีด หรือกรรไกร
3. กะบะสำหรับปักชำ
4. ดินและขี้เถ้าแกลบ
5. ฮอร์โมนเร่งรากวิธีการปักชำ ควรใช้ระยะระหว่างต้น 5-7 เซ็นติเมตร ระหว่างแถว 10-15 เซ็นติเมตร

วิธีการตัดชำ

ภาพที่ 1 เตรียมท่อนพันธุ์ตัดให้เอียง 45 องศา กิ่งแก่ให้ริดใบออกให้หมด กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ริดใบด้านล่างออกให้ หมดเหลือส่วนบนเล็กน้อยกิ่งอ่อนริดใบด้านล่างออกเล็กน้อย แล้วกรีดส่วนโคนกิ่งเป็นรอยแผลจากบนลง ล่าง ยาว 2-3 เซ็นติเมตร จำนวน 2-3 รอย

ภาพที่ 2 นำท่อนพันธุ์จุ่มฮอร์โมนเพื่อช่วยให้การเกิดรากเร็วขึ้นกว่าปกติ และมากขึ้นด้วย

ภาพที่ 3 นำท่อนพันธุ์ไปชำในระยะที่เตรียมไว้ปักเอียง 45-60 องศา ลึก 2 ใน 3 ของความยาวกิ่ง

ภาพที่ 4 อายุประมาณ 21-30 วัน ก็ออกรากแล้วย้ายไปชำในกระถางหรือถุงต่อไป

การดูแลรักษา

 1. ดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น รดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่อย่าให้แฉะ
 2. ถอนกิ่งตายออกพร้อมทั้งกำจัดวัชพืชด้วยความระมัดระวัง
 3. ฉีดพ่นยา เคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา

ปัจจัยที่ช่วยในการตัดชำให้ประสบความสำเร็จ

 1. ความชื้นพอเหมาะควรให้น้ำพ่นเป็นฝอยละเอียด
 2. อุณหภูมิกลางวันควรมี 70-80 องศาฟาเรน”ฮร์ กลางคืน 60-70 องศาฟาเรนไฮร์
 3. ควรมีแสงแดดรำไร ประมาณ 50-70 เปอร์เซนต์
 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องสะอาด

การเพาะเมล็ด
การตัดชำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ