เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การขยายพันธุ์พืช

โดย สมชาย วรรณพงษ์

การขยายพันธุ์พืช หมายถึง การเพิ่มจำนวนหรือการทวีจำนวนต้นพืชที่มีอยู่ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม “แต่มิได้หมายถึงการเพิ่มจำนวนต้นพืชด้วยวิธีนำต้นพืชด้วยวิธีนำต้นพืชมาจากที่อื่น” อาจจะใช้วิธีต่างๆ ในการเพิ่มจำนวน เช่น การเพาะเมล็ด การตัดชำ การตอน การติดตา การทาบกิ่ง และการเสียบยอดเสียบข้าง

การขยายพันธุ์พืชโดยทั่วๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ วิธีนี้เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแล้ว เกิดผล ภายในผลจะมีเมล็ดนำเมล็ดไปเพาะจะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปต้นพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์วิธีนี้มักจะกลายพันธุ์แตกต่างไปจากต้นพ่อและต้นแม่พันธุ์เดิม
 2. การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศวิธีนี้เป็นการขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่างๆ ของต้นพืช เช่น ราก,กิ่ง,ลำต้น,ยอด และใบ มาใช้ในการขยายพันธุ์ เช่น การตัดชำ,การตอน,การติดตา,การทาบกิ่ง,การเสียบยอดและการเสียบข้าง เป็นต้น

 

ลักษณะที่ดีของวิธีการขยายพันธุ์พืช

การที่จะพิจารณาว่า วิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีใดเหมาะสมหรือจะดี หรือไม่สามารถพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

 1. วิธีการปฏิบัติเหมาะสมกับชนิดของพืชและสิ่งแวดล้อม
 2. ง่ายต่อการปฏิบัติ
 3. ประหยัดในการใช้วัสดุ
 4. ผลผลิตตรงตามพันธุ์เดิม
 5. มีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จสูง
 6. มีการเจริญเติบโตดี

หลักในการศึกษาวิชาการการขยายพันธุ์พืช

ในการที่จะขยายพันธุ์พืชให้ได้ผลดีหรือประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ปฏิบัตินั้นต้อง

 1. รู้จักส่วนต่างๆ และการเจริญเติบโตของต้นพืช
 2. รู้จักชนิดและวิธีการขยายพันธุ์เฉพาะอย่างของพืชนั้นๆ
 3. มีศิลป์ และฝีมือในการขยายพันธุ์พืชที่ดี
 4. หมั่นฝึกฝนฝีมืออยู่เสมอ
 5. เป็นผู้รักต้นไม้

การเพาะเมล็ด
การตัดชำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ