Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การขยายพันธุ์พืช

โดย สมชาย วรรณพงษ์

การขยายพันธุ์พืช หมายถึง การเพิ่มจำนวนหรือการทวีจำนวนต้นพืชที่มีอยู่ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม “แต่มิได้หมายถึงการเพิ่มจำนวนต้นพืชด้วยวิธีนำต้นพืชด้วยวิธีนำต้นพืชมาจากที่อื่น” อาจจะใช้วิธีต่างๆ ในการเพิ่มจำนวน เช่น การเพาะเมล็ด การตัดชำ การตอน การติดตา การทาบกิ่ง และการเสียบยอดเสียบข้าง

การขยายพันธุ์พืชโดยทั่วๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ วิธีนี้เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแล้ว เกิดผล ภายในผลจะมีเมล็ดนำเมล็ดไปเพาะจะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปต้นพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์วิธีนี้มักจะกลายพันธุ์แตกต่างไปจากต้นพ่อและต้นแม่พันธุ์เดิม
 2. การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศวิธีนี้เป็นการขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่างๆ ของต้นพืช เช่น ราก,กิ่ง,ลำต้น,ยอด และใบ มาใช้ในการขยายพันธุ์ เช่น การตัดชำ,การตอน,การติดตา,การทาบกิ่ง,การเสียบยอดและการเสียบข้าง เป็นต้น

 

ลักษณะที่ดีของวิธีการขยายพันธุ์พืช

การที่จะพิจารณาว่า วิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีใดเหมาะสมหรือจะดี หรือไม่สามารถพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

 1. วิธีการปฏิบัติเหมาะสมกับชนิดของพืชและสิ่งแวดล้อม
 2. ง่ายต่อการปฏิบัติ
 3. ประหยัดในการใช้วัสดุ
 4. ผลผลิตตรงตามพันธุ์เดิม
 5. มีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จสูง
 6. มีการเจริญเติบโตดี

หลักในการศึกษาวิชาการการขยายพันธุ์พืช

ในการที่จะขยายพันธุ์พืชให้ได้ผลดีหรือประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ปฏิบัตินั้นต้อง

 1. รู้จักส่วนต่างๆ และการเจริญเติบโตของต้นพืช
 2. รู้จักชนิดและวิธีการขยายพันธุ์เฉพาะอย่างของพืชนั้นๆ
 3. มีศิลป์ และฝีมือในการขยายพันธุ์พืชที่ดี
 4. หมั่นฝึกฝนฝีมืออยู่เสมอ
 5. เป็นผู้รักต้นไม้

การเพาะเมล็ด
การตัดชำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com