Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

พระบรมราโชวาทในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของทหารักษาพระองค์
วันที่ 3 ธันวาคม 2536

"ในปัจจุบันแม้จะถือกันว่าสงครามเย็นได้สิ้นสุดยุติไปแล้วก็ตาม แต่หน้าที่ของทหารหาได้ลดน้อยหรือหมดสิ้นความสำคัญลงไปไม่ เหตุเพราะภัยอันตรายและความไม่เป็นปกตินานาประการยังคงคุกคามแผ่ขยายทั่วไปในโลกทุกหนทุกแห่ง ทหารทุกระดับทุกคนจึงต้องระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มแข็ง และรอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการยุทธ และการร่วมมือประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ถ้าทหารตั้งใจพยายามพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของตนให้แน่นหนาสมบูรณ์ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน ก็จะได้รับความสำเร็จความดีความเจริญ ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูงทั้งแก่ตัวเองและกองทัพไทย...."

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com