สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38


พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อย ฯลฯ
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540

"...แต่ละคนควรจะได้รับทราบตระหนักแต่เบื้องแรกว่านายทหารเป็นผู้มีภารกิจต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบในด้านการปกครองบังคับบัญชาและบริหาร ซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุก ๆ ด้าน เพราะงานของทหารนั้น ล้วนผูกพันอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่างานด้านทหารก็ตาม งานด้านพลเรือนก็ตามแท้จริงแล้วคืองานส่วนรวมของชาติ ซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงกันหมด จะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดไม่ได้ หากจะต้องดำเนินไปพร้อมกัน และประสานสอดคล้องกันเป็นอย่างดีด้วย ทหารทุกคนจึงต้องสำเหนียกตระหนักอยู่เสมอ ในความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติงานของตัว ร่วมงานกับผู้อื่นให้ได้ผลสมบูรณ์ทุกส่วน เพื่อนำพาประเทศชาติของเราให้ก้าวไปถึงความวัฒนาสถาพร และธำรงมั่นคงอยู่ในความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไป..."

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย