Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ
แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทในการที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมา
เท่ากับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ พ.ศ. 2429


เมื่อถึงกำหนดการอันเป็นสำคัญดังนี้ ก็ควรจะเป็นที่ระลึกถึงพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมชนกนาถ ..... ในระหว่าง 18 ปี ซึ่งเสด็จดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติ ได้ทรงจัดการบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก ..... ได้ทรงเปิดการค้าขายบ้านเมืองให้เจริญแพร่หลายติดไปกับประเทศทั้งปวง ผูกพันทางพระราชไมตรีกับประเทศทั้งปวง..... การทั้งปวงซึ่งเป็นไปในรัชกาลของพระองค์นั้น ย่อมเป็นที่จะต้องกล่าวถึงโดยความเคารพ แลความสรรเสริญไม่มีที่สิ้นสุด พระองค์เป็นผู้มีพระเดชพระคุณอันยิ่งใหญ่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com