สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ
แลข้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2431


ในปีที่ล่วงมานี้เราต้องมีความโศกเศร้า เพราะพระเจ้ากรุงเยอรมันนี ที่เป็นเมืองสำคัญอันหนึ่งในยุโรปนั้น เสด็จล่วงลับไปถึงสองครั้งติดต่อกัน ..... ทางพระราชไมตรีของเรา ซึ่งได้มีกับพระเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่น แล้วว่างเว้นมาเวลาหนึ่งนั้น บัดนี้ก็เป็นอันต่อติดสนิทสนมกันขึ้นโดยผาสุกแล้ว

กองทัพที่ให้ขึ้นไปจัดการปราบปรามพวกโจรฮ่อนั้น ก็ได้ทำการแล้วโดยสะดวกดี ไม่มีศัตรูที่จะต่อสู้ต้านทางกองทัพของเราได้ .....

การไร่นาในปีนี้มีคำเลื่องลือวิตก ด้วยฝนน้อยในฤดู แต่เราไม่เห็นเหตุที่จะต้องกลัวว่าจะเป็น ปีข้าวยากหมากแพงได้เลย .....

การต่างๆ ก็ได้เริ่มลงมือทำแล้ว ในการทำนุบำรุงหนทาง ทางบก ทางน้ำ ให้ดีขึ้นอีกสำหรับที่จะเกื้อกูลทางค้าขายให้สะดวก แลจะได้ไปมาถึงกันง่าย กับทั้งสำหรับจะได้จักการรักษาการภายในบ้านเมืองได้ดีขึ้นด้วย .....

ตามความที่เราได้พบพูดจากับเจ้าเมืองทั้งหลาย ในหัวเมืองชั้นในก็ดี หัวเมืองประเทศราชลาวก็ดี มลายูก็ดี กับทั้งตามการที่เราได้ไปแลเห็นเองในเมืองขึ้นของเราก็ดี เรามีความอิ่มใจที่ได้เห็นว่า มีความเจริญจริงมากแล้วในการที่เกื้อกูลความสุขเป็นแก่นสาร ..... แลความพอใจของประชาชนในความปกครองของเราเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้กรุงสยามมั่นคงถาวรสืบไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย