สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พวกบาทหลวง พ.ศ. 2440

..... ขอท่านบาทหลวงผู้มีอายุทั้งหลาย ได้นำความขอบใจไปถึงท่านบิชอบเยราเซ็น ผู้เป็นอธิบดีสงฆ์นั้นด้วย .....

แท้จริงความปราถนาของข้าพเจ้านั้น ก็มีเพื่อจะเสาะแสวงหาจากการที่สนทนากับผู้มีชื่อเสียงใหญ่ ๆ ทั้งปวง แลจะได้สังเกตเห็นด้วยจักษุ แลโสตของข้าพเจ้าเอง ได้ทราบความอันพึงควรทราบ จนเต็มกำลังที่จะทราบได้ ในความดีแลความชั่ว ที่ในเมืองนานาประเทศนั้น ด้วยความมุ่งหมายว่า เมื่อกลับมาแล้วก็จะพยายาม (ตามพระบาลีว่า " อะสาธาธุํ สาธุนาชิเน") คือ ที่จะปราบปรามความชั่วในเรื่องนี้ให้ได้ด้วยความดีฉะนั้น

ข้าพเจ้าเข้าใจอยู่แท้ว่า ในบรรดาการทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้คบหาสนทนากับพระมหากษัตริยาธิราชทั้งหลาย กับผู้เป็นประธานาธิบดีทั้งปวง กับทั้งผู้มียศใหญ่ๆ ในแผ่นดินทั้งหลายเหล่านั้นด้วยแล้วการที่ข้าพเจ้า ได้ไปเยี่ยมเยียนยังพระองค์ผู้เป็น เอกอัครมหาประธานาธิบดีสงฆ์ ในศาสนาโรมันคาทอลิกนั้น ..... การที่ได้สนทนาสมาคมนั้น จะพึงทำให้สนิทยิ่งขึ้นในทางสัมพันธมิตร ที่ได้มีมาแต่กาลปางก่อน กว่าสองร้อยปีแล้ว ในระหว่างโบราณกษัตริย์แห่งกรุงสยาม กับสมณจักรอันศักดิ์สิทธิ์ แลที่ได้กลับฟื้นฟูขึ้นใหม่ ในรัชกาลแห่งพระบรมชนกาธิราชกับพระมหาสันตปาปา ผู้ทรงพระนามว่า ปิโยที่ 9 นั้นด้วย

..... แลทราบว่าในเทพยปฏิญาณทั้งหลาย ที่ท่านย่อมยินดีเป็นการวิเศษในเวลาคริสตสมภพนี้ ก็มีอยู่อันหนึ่งว่า ความสงบเรียบร้อยจงมีขึ้นในแผ่นดิน แก่คนทั้งปวงผู้มีปราถนาดีนั้นเถิดดังนี้ ในพระพุทธภาษิตของเรา ก็มีความเหมือนกันว่า เมต์ตัญจสัพ์พโลกัส์มิง จงตั้งใจปราถนาดีต่อชนทั่วทั้งโลก ในความปราถนาดีของข้าพเจ้า อันมีอยู่สืบ ๆ มา แต่อาณาประชาชนทั้งหลายในพระราชอาณาจักรนี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย