สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระสงฆ์ทั่วไป พ.ศ. 2440

..... ข้าพเจ้าขอรับคำอำนวยพรแห่งพระคุณทั้งหลาย ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ..... ก็แต่ความจริง พระราชอาณาจักรอันนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมพุทธศาสนา ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา การใดอันจะบังเกิดเป็นเครื่องเจริญดีงาม แก่พระราชอาณาจักร ข้าพเจ้าก็ย่อมรู้สึกว่า เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้า ซึ่งจะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งคู่กันกับพระราชอาณาจักร ให้ดำเนินไปในทางวัฒนาถาวร พร้อมกันทั้งสองฝ่าย

..... เมื่อข้าพเจ้าไปถึงประเทศใด ซึ่งได้รับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์นั้น รักษาไว้ในหอสมุดใหญ่ต่าง ๆ ย่อมมากล่าวสรรเสริญการซึ่งเราได้ทำ แลได้ตั้งสมุดไว้ในที่อันงดงามมั่นคงทั่วทุกแห่ง มีนักปราชฌ์ทั้งหลาย ได้อุตสาหะเรียนรู้พระพุทธวจนะมาก กิตติศัพท์ความสรรเสริญธรรมของพระพุทธเจ้า ย่อมปรากฎฟุ้งไปใน ประเทศที่ไกลทั้งหลายมากขึ้นโดยลำดับ ..... เมื่อพระพุทธวจนะแพร่หลาย มีผู้รู้ธรรมที่แท้จริงมิใช่ศาสนาที่เลวทราม .....

..... ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าไปในประเทศทั้งปวงนั้น ข้าพเจ้ามิได้มีใจน้อมไปในศาสนาอื่น คงความเห็นยั่งยืนอยู่ในพระพุทธศาสนา ด้วยเห็นว่าเป็นนิยานิกธรรมแท้ แต่ความดีอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าพอใจในความอุตสาหะของผู้ซึ่งรักษาศาสนาอื่น ๆ ย่อมเอื้อเฟื้อสอนศาสนาของเรา แลสั่งสอนวิชาการมีหนังสือ เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปการแก่ความรู้ เพื่อความประพฤติดีของมนุษย์ทั้งหลาย แลมีความอุตสาหะปฏิสังขรณ์แลรักษาอาวาส ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแลเป็นที่นมัสการ ก็แลการทั้งปวงนี้ บางพวกในเมืองเรา ได้มีอุตสาหะประพฤติให้เป็นคุณ เช่นนี้อยู่แล้ว แต่ยังเป็นเหตุที่สมควรจะให้เป็นทั่วไป แลเป็นมากขี้น .....

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ