Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
ประชาชนชาวสยาม พ.ศ. 2440


ตั้งแต่แรกเราได้เถลิงถวัลยราชสมบัติมาจนบัดนี้ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก ทั้งในเมืองนี้แลเมืองอื่นๆ สิ่งของที่คิดทำกันขึ้นใหม่ๆ อย่างมหัศจรรย์ บรรทุกเข้ามาจากเมืองอื่นๆ หลายอย่าง เรือกลไฟไปมา แลเครื่องไฟฟ้าโทรเลข กระทำให้ระยะทางไกลๆ กันระหว่างเมืองเรากับเมืองอื่นทั้งหลาย อันไกลที่สุดในโลกนี้ ให้ใกล้ชิดกันเข้าเป็นอันมาก รถรางแลทางรถไฟ ก็ได้ตั้งเริ่มใช้ไปมาภายในเมืองนี้ แล้วสิ่งของต่างๆ หลายอย่างก็คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้ด้วยแรงไอน้ำแลแรงไฟฟ้า สำหรับเป็นประโยชน์ใช้หลายประการ หนังสือเขียนแลหนังสือพิมพ์ทั้งหลาย ยิ่งได้ยินได้ฟังแลได้เห็นของที่คิดขึ้นใหม่ๆ ได้บรรทุกเข้ามา หรือว่าเป็นแต่เพียงเล่าลือกันต่อมาจนถึงเมืองนี้ ก็ยิ่งทำให้เราทั้งหลายเกิดมีความคิดปราถนาที่จะกระทำให้บ้านเมืองของเราเสมอเหมือนกับเมืองอื่นๆ ในการเช่นนี้มากยิ่งขึ้น .....

..... เราจึงได้ตกลงใจว่าจะเป็นการช่วยให้เรา ได้เห็นจริงในสิ่งอันสมควรที่จะกระทำได้ ณ เมืองนี้ ..... หากว่าเราจะได้ไปถึงประเทศยุโรปเอง อันเป็นประเทศที่มีเมืองใหญ่ ๆ หลายเมือง มีการช่าง ซึ่งเป็นฝีมืออย่างงดงาม แลเป็นความเพียรช่วยกันลงแรงทำการใหญ่ๆ อาศัยความคิดของผู้มีความรู้ในประเทศนั้น ๆ แลเป็นประเทศที่บางแห่งมีพลเมืองมากเท่ากับกรุงสยาม เลี้ยงชีพอยู่บนพื้นก็แผ่นดิน ซึ่งไม่งอกงามเหมือนแผ่นดินของเรา มีอาณาเขตอย่างน้อยที่สุด เล็กกว่าเมืองเราถึงสิบเท่าก็มี

..... เราตั้งใจอธิษฐานว่า เราจะกระทำการโดยเต็มกำลังอย่างดีที่สุด ที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่ง ซึ่งมีอิสระภาพแลความเจริญ ..... เราทั้งหลายต้องพร้อมกันพยายามกระทำการ ไม่เฉพาะเพียงสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว แต่ต้องเป็นสิ่งอันชอบธรรมด้วย พระพุทธภาษิตก็ตรัสไว้ว่า " ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมที่ถูกที่ชอบ ยอมรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมอันนั้น

..... ควรที่เราทั้งหลายจะถือเอาเป็นบรรทัดอย่างหนึ่งว่า ไม่พึงควรที่จะด่วนบ่นด่วนว่าไปก่อนกาล ควรที่เราทั้งหลายจะพึงมีความพอใจเพียงการสิ่งใด อันจะกระทำให้สำเร็จไปได้ แลเป็นแต่ใฝ่ฝันนึกอยู่ ถึงการอันเป็นสิ่งที่ดีบริบูรณ์แท้เท่านั้น

ในที่สุดควรที่เราทั้งหลาย อย่างพึงชอบใจไปอย่างเดียว ในสิ่งซึ่งเป็นอย่างต่างประเทศแล้ว แลไม่ชอบใจในสิ่งซึ่งเป็นอย่างไทย หรืออย่าพึงชอบใจไปอย่างเดียว ในสิ่งซึ่งเป็นอย่างไทยแล้ว แลไม่ชอบใจใน สิ่งซึ่งเป็นอย่างต่างประเทศ ..... เราทั้งหลายไม่พึงควรเฉพาะแต่ที่จะรักษา ยังควรทำให้เจริญขึ้นในสิ่งอันดี แลสิ่งที่เคารพนับถือ ว่าเป็นอาการกิริยาแลธรรมเนียมแห่งประเทศของเราด้วย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com