สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
นักเรียนทุนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2440


เราขอกล่าวต่อไป ในการที่เราได้ไปแล้วยังที่เล่าเรียนทั้งหลาย ในประเทศยุโรปบางแห่ง ที่เป็นสำคัญอันชาวเรารู้จักอยู่โดยมาก คือวิทยาลัยต่างๆ ที่เมืองออกซเฟิต แลโรงเรียนที่ฮาโรแลอีตัน เป็นต้น ..... แลทั้งได้ตรวจตราเห็นประดานักเรียนทั้งหลายของเรา ที่ได้ไปเรียนอยู่ในประเทศยุโรป ทำให้เราได้กำหนดในใจได้อย่างหนึ่งว่า การเล่าเรียนเพื่อให้พอแก่ประโยชน์การงานทั้งปวงในเมืองเรานี้ ไม่เป็นสำคัญอยู่แต่ผู้ที่ไปเรียนอยู่ในประเทศยุโรปนั้นเลย แต่เพียงผู้ซึ่งไม่มีความรู้ในภาษาอังกฤษของตัวเองเสียในเบื้องต้น แลทอดธุระเสีย ตั้งหน้าเรียนเอาแบบฝรั่ง บางทีเป็นเหตุให้เสียเวลา แลกลับมาทำงานไม่ได้สะดวกทันที เพราะไม่รู้ภาษาของตัวชัดเจน แลไม่รู้ประเพณีบ้านเมืองของตัวอย่างไร .....

..... ให้พึงนึกในใจว่า เราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทย ที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง เมืองเราเวลานี้ต้องการคนที่มีความรู้ ที่จะรับราชการในหน้าที่ต่างๆ แลประกอบการต่างๆ ทั่วไปเป็นอันมาก ..... แลเป็นการไม่แน่เลยแท้จริงว่า คนที่ไปเรียนในยุโรป แล้วจะดีกว่าคนที่เรียนในเมืองเราไปทั่วทุกคน .....

..... นักเรียนผู้ใดที่มีความรู้ แลความสามารถ ไม่ว่าชาติตระกูลอย่างใด คงจะได้รับความอุดหนุนของเรา ให้รู้ความตามสมควรแก่ปัญญาของตน แลได้รับผลอันเกิดแต่ความรู้นั้น โดยไม่มีที่เลือกเว้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ