สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
นักเรียนทุนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2440


เราขอกล่าวต่อไป ในการที่เราได้ไปแล้วยังที่เล่าเรียนทั้งหลาย ในประเทศยุโรปบางแห่ง ที่เป็นสำคัญอันชาวเรารู้จักอยู่โดยมาก คือวิทยาลัยต่างๆ ที่เมืองออกซเฟิต แลโรงเรียนที่ฮาโรแลอีตัน เป็นต้น ..... แลทั้งได้ตรวจตราเห็นประดานักเรียนทั้งหลายของเรา ที่ได้ไปเรียนอยู่ในประเทศยุโรป ทำให้เราได้กำหนดในใจได้อย่างหนึ่งว่า การเล่าเรียนเพื่อให้พอแก่ประโยชน์การงานทั้งปวงในเมืองเรานี้ ไม่เป็นสำคัญอยู่แต่ผู้ที่ไปเรียนอยู่ในประเทศยุโรปนั้นเลย แต่เพียงผู้ซึ่งไม่มีความรู้ในภาษาอังกฤษของตัวเองเสียในเบื้องต้น แลทอดธุระเสีย ตั้งหน้าเรียนเอาแบบฝรั่ง บางทีเป็นเหตุให้เสียเวลา แลกลับมาทำงานไม่ได้สะดวกทันที เพราะไม่รู้ภาษาของตัวชัดเจน แลไม่รู้ประเพณีบ้านเมืองของตัวอย่างไร .....

..... ให้พึงนึกในใจว่า เราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทย ที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง เมืองเราเวลานี้ต้องการคนที่มีความรู้ ที่จะรับราชการในหน้าที่ต่างๆ แลประกอบการต่างๆ ทั่วไปเป็นอันมาก ..... แลเป็นการไม่แน่เลยแท้จริงว่า คนที่ไปเรียนในยุโรป แล้วจะดีกว่าคนที่เรียนในเมืองเราไปทั่วทุกคน .....

..... นักเรียนผู้ใดที่มีความรู้ แลความสามารถ ไม่ว่าชาติตระกูลอย่างใด คงจะได้รับความอุดหนุนของเรา ให้รู้ความตามสมควรแก่ปัญญาของตน แลได้รับผลอันเกิดแต่ความรู้นั้น โดยไม่มีที่เลือกเว้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย