สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
ข้าราชการจีน แลพวกพ่อค้าจีน พ.ศ. 2440

..... พวกจีนทั้งหลายได้รู้ประจักษ์ แลพอใจในประโยชน์แลความสุข อันเขาทั้งหลายได้รับจากความปกครองของเราว่า ดีกว่าประเทศอื่นๆ เพราะความจริงแต่โบราณนานมาจนถึงทุกวันนี้ พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ย่อมมีพระหฤทัยเมตตาปราณีแก่พวกจีน ว่าเป็นพลเมืองอันดี มีความอุตสาหะทำมาหากิน ให้เกิดประโยชน์ขึ้นในแผ่นดินเป็นอันมาก แลเป็นผู้ซึ่งถือเอาเมืองที่ตนมาอยู่เหมือนอย่างเมืองของตัว แลการที่อยู่กินปนกันกับคนไทยสืบมาช้านาน ก็ย่อมมีอัธยาศัยเป็นคนไทยแท้มากขึ้นโดยลำดับ โดยรับเข้าสมาคมแห่งชาติของเราโดยสนิท ย่อมมีส่วนด้วยในความสุข แลความทุกข์ของเมืองเรา เหมือนกับคนไทยทั้งหลาย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย