สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
เจ้าคุณท้าวนางแลเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2440

คำให้พรอันท่านทั้งหลายได้เลือกให้น้า ฉันเป็นผู้กล่าวเป็นที่จับใจเสียจริง ๆ ทำให้นึกถึงกาลปางก่อน ซึ่งล่วงลับมา 30 ปี แล้ว ด้วยความเศร้าสลดใจ .....

..... ความยินดีอันใด จะยิ่งกว่าที่สามารถจะให้สมพระราชประสงค์ได้นั้นไม่มีแล้ว เพราะฉะนั้น จึงจำต้องรับคำสรรเสริญซึ่งได้กล่าวแล้วบัดนี้ .....

แต่อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของฉันที่จะสรรเสริญท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าจอมมารดาผู้มีอายุน้อย ..... แต่กระนั้นยังเป็นผู้ซึ่งประพฤติมีความกตัญญูซื่อตรง ..... ส่วนเจ้านายพี่น้องซึ่งเป็นลูกของท่านทั้งหลาย อันได้รับราชการในหน้าที่ต่าง ๆ ใช่ว่าจะเป็นแต่เพราะเหตุที่เป็นพี่น้องของฉัน จึงเป็นที่ไว้วางใจกันอย่างเดียว แต่เป็นผู้ซึ่งมีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถยิ่งกว่าข้าราชการในสมัยนี้โดยมาก เป็นอุปการอันใหญ่ที่จะทำให้ฉันทำการทั้งปวงให้สำเร็จได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ