สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
จำพวกนอกพระบรมราชวัง พ.ศ. 2440

..... ซึ่งท่านทั้งปวงได้พร้อมใจกัน อุดหนุนด้วยกำลังทรัพย์ แลทำให้สำเร็จด้วยกำลังกาย ไม่คิดแก่ความเหนื่อยยาก ให้เป็นประโยชน์ใหญ่ในการบ้านเมือง แลชาติมนุษย์ในการที่ได้ตั้งสภาอุณาโลมแดงขึ้น ได้มีคุณเป็นอันมากขณะนั้น แลยังเป็นผลติดต่อมาจนถึงกาลทุกวันนี้ การที่ทำครั้งนั้นเป็นการใหญ่แลประโยชน์แท้จริง ซึ่งควรจะชื่นชมยินดี

ในการที่เราได้ออกไปในประเทศยุโรปครั้งนี้ เมื่อได้ไปถึงเมืองเยนีวา ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ประชุมสัญญาของสภานี้ทั่วทั้งโลก เราได้รับคำยกย่องสรรเสริญโดยเฉพาะตัว แลสำหรับประเทศบ้านเมือง ซึ่งในการเราได้อยู่ในสัญญานั้น อันเป็นที่ทำให้ปรากฎว่า ในประเทศเรามิใช่บ้านป่าเมืองดง มีธรรมเนียมที่ดี มีความเมตตากรุณาต่อกันแลกัน เหมือนประเทศทั้งหลายที่เขานับว่ารุ่งเรืองแล้วนั้น การที่เราได้รับความยกย่อง แลบ้านเมืองมีชื่อเสียงดีในเรื่องนี้ ก็เป็นไปได้ด้วยอาศัยท่านทั้งหลายผู้เป็นสตรีเหล่านี้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ