สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ พระบรมวงศานุวงศ์
แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า
ในการเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2441
 

..... ตั้งแต่เมื่อได้กล่าวปฏิญาณต่อกันเช่นนั้นแล้ว เราก็ได้ตั้งใจคอยสังเกตความเป็นไปของราชการ ..... ได้ดำเนินไปในทางที่ดีเป็นหลายอย่าง เป็นต้นว่า การมหาดไทยที่ได้จัดการอำเภอ กำนันปกครองท้องที่ ซึ่งได้ลงมือมาแต่ก่อนแล้ว ก็ได้จัดให้ทั่วถึงได้ตลอดทุกมณฑลชั้นใน

การที่จะปราบปรามโจรผู้ร้ายทางหัวเมือง ก็ได้จัดให้มีพลตำรวจภูธรขึ้นในบางมณฑล ..... ส่วนการจัดศาลยุติธรรมในหัวเมือง ก็ได้จัดอยู่แล้วถึง 7 มณฑล .....

กฎหมายก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางซึ่งจะให้เป็นยุติธรรม แลสะดวกดีเป็นหลายอย่าง เป็นต้นว่าลักษณะการพิจารณาความแพ่งแลอาญา แลได้ยกเลิกอาญาจารีตนครบาล .....

ส่วนการโยธาการรถไฟนครราชสีมา ก็ได้ทำร่วมเข้าไปเป็นอันมาก ส่วนทางแยกไปเมืองลพบุรี ซึ่งจะเป็นสายเหนือนั้นก็ได้จัดการลงมือทำ แลได้ตรวจทางซึ่งจะไปทิศตะวันตกแลใต้ ..... ได้จัดการเดินเรือเมล์หัวเมืองปักษ์ใต้ ซึ่งรัฐบาลจะได้ออกเงินช่วยบริษัทใหญ่อันหนึ่ง ให้ได้ลงมือเดินในปลายศกนี้

การไปรษณีย์แลโทรเลข ได้ขยายกว้างออกไปโดยลำดับ ..... การตัดถนนหนทาง แลจัดระเบียบคลองในกรุงเทพ ฯ เป็นที่สะดวกแก่การไปมา ..... การสุขาภิบาล ซึ่งเพิ่งจะเริ่มจัด ก็ได้ปรากฎเห็นผลอันดี.....

ส่วนการคลัง ได้เลิกภาษีผูกขาด ซึ่งเห็นว่ามักจะเป็นช่องให้ราษฎรได้ความเดือดร้อน รัฐบาลได้จัดการทำเองเสียโดยมาก แลได้เลิกการด่านตรวจภาษีตามหัวเมือง ซึ่งเป็นเหตุรบกวนให้เสียเวลาในการค้าขาย แลได้เลิกบ่อนเบี้ย ขาดทีเดียว 2 มณฑล ..... ในส่วนภาคหลวงดีบุกก็ได้ลดพิกัดลงเป็นอันมาก เพื่ออุดหนุนให้คนทำการยากขึ้นกว่าแต่ก่อน ......

ส่วนป่าไม้ขอนสัก ซึ่งรัฐบาลได้จัดการรักษาป่า เพื่อจะให้ประโยชน์ยืนยาวสืบไปนั้น ได้คิดที่จะเปิดป่าไม้กระยาเลย ให้มีผู้ตัดฟันมาใช้การ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย .....

ส่วนการเล่าเรียน ..... มีมหามงกุฎราชวิทยาลัยเป็นต้น ..... ได้จัดการเปลี่ยนแปลงวิธีสอบไล่ พระปริยัติธรรมแลคณะสงฆ์ ...... ทั้งได้สถาปนาเจดียสถานซึ่งสำคัญ ให้บริบูรณ์ดีขึ้นดังแต่ก่อน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ