สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า
ในการเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2443


การมหาดไทย ..... ได้วางแผนปกครองหัวเมืองมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ แลขยายวิธีปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ต่อออกไปอีกหลายมณฑล เกือบจะทั่วพระราชอาณาจักร .....

การคลัง ที่ได้จัดตั้งสาขาพระคลังมหาสมบัติ ขึ้นตามหัวเมืองทั่วไป เพื่อให้สดวกแก่การที่จะรับแลจ่ายเงินแผ่นดิน ในท้องที่เหล่านั้น

การโยธา ..... การโทรเลข ได้สร้างสายเพิ่มเติมอีก 6 สาย ..... มีทางโทรเลขที่จะใช้ออกไปได้ถึงต่างประเทศอีกสองทาง คือตั้งแต่เมืองตาก ออกไปต่อเมืองพม่าของอังกฤษทางด่านเม้ยวดีสายหนึ่ง ตั้งแต่มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลไทรบุรี ออกไปต่อโทรเลขของอังกฤษที่ตรงเกาะหมากอีกสายหนึ่ง การรถไฟสายนครราชสีมาเป็นอันสำเร็จ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย