สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >

พระราชดำรัส : ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

พระราชดำรัสตอบ
พระบรมวงศานุวงศ์ แลข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า พ.ศ. 2444


..... เรามีความยินดีที่ยังจะกล่าวได้ว่า ราชการบ้านเมืองของเรา ในระหว่างปีที่ล่วงมาแล้วนี้ ยังอยู่ในความเจริญ

ในกระทรวงมหาดไทย ..... ได้ตั้งพระราชบัญญัติการเกณท์จ้างให้เป็นแบบแผน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ได้ตั้งพระราชบัญญัติในการจับช้างป่า เพื่อป้องกันพืชพันธุ์ ช้างในพระราชอาณาจักร มิให้เสื่อมสูญไป

ในกระทรวงนครบาล ได้ตั้งพระราชบัญญัติโรงจำนำ เป็นเหตุให้โจรผู้ร้ายในจังหวัดกรุงเทพฯ ลดน้อยลงแต่ก่อนมาก .....

ในกระทรวงโยธา ได้สร้างสายโทรเลขเพิ่มเติมไปอีกหลายเมือง การไปรษณีย์ก็ขยายออกไป ..... รถไฟสายเชียงใหม่ก็ได้เปิดใช้ถึงเมืองลพบุรีแล้ว แลได้ลงมือทำจากลพบุรีไปปากน้ำโพ นครสวรรค์อีกตอนหนึ่ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย